คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปิดอ่าน 1,958 views

ที่ นบ 0017.2 /ว 4638 ลว 7 กันยายน 2561

เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว4907 ลว 9 สิงหาคม 2561 

2.แบบฟอร์มการเสนอโครงการบรรจุในพัฒนาจังหวัดฯ

>>>>แบบฟอร์มเสนอโครงการบรรจุในแผน   <<<<

>>>>แบบฟร์อมการจัดทำแผน<<<<

>>>>แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการจังหวัดกลุ่มจังหวัด<<<<

3.แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

>>>>แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย<<<<

>>>> แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน) <<<<

4.สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ