คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เชิญเข้าร่วมประชุมอบรมสัมนาตามโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 279 views

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 4107 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมอบรมสัมนาตามโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. กำหนดการ 


2. แบบตอบรับออนไลน์ 

 

ข้อเน้นย้ำสำคัญ
1. การเดินทางไป-กลับ โดยเครื่องบิน สายการบิน “Air Asia” ซึ่งจะใช้สิทธิพิเศษสำหรับ “ข้าราชการ” กรุณานำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บัตรข้าราชการ) ใช้สำหรับการเช็คอิน
2. กำหนดการเดินทางอย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
3. ผู้ประสานงาน : นายองอาจ นิ่มเป๋า (เก็ต) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 082-094-4815

 

หมายเหตุ
1. จังหวัดนนทบุรีขอสงวนสิทธิ์การพักเดี่ยวสำหรับข้าราชการตั้งแต่ระดับอำนวยการสูงขึ้นไป หรือเทียบเท่า
2. ส่งแบบตอบรับออนไลน์ให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 (ออนไลน์เท่านั้น)

>>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfndpaygD0zrGMQFufelWIH9-ifQTW4MGyoC6F_LKmj1tnc2A/viewform<<<