คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการเวทีสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 62 views

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00 น.  โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเวทีสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน  และมีหัวหน้าส่วนราชการ  แกนนำชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีและเยี่ยมชมนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยวของ 6 อำเภอในจังหวัดนนทบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นำสิ่งที่มีดีอยู่แล้วในชุมชนมาพัฒนาให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวภายในชุมชน  สำหรับจังหวัดนนทบุรี แม้ว่าจะมีความเป็นเมืองค่อนข้างสูง แต่ก็ยังมีความเป็นชนบทซ่อนอยู่ มีเสน่ห์แบบวิถีชุมชนดั้งเดิมที่รอให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส  แต่จะทำอย่างไรที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้อยากเข้ามาสัมผัสกับเสน่ห์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี  แต่ทั้งนี้ รัฐบาลมิได้มีโครงการเช่นนี้เข้ามาบ่อยครั้ง  ดังนั้น จึงขอให้ชุมชนได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำ ช่วยกันบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว รวมถึงเตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดี  ซึ่งในอนาคตบางหมู่บ้าน/ชุมชนอาจจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ  ในตอนท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เชิญชวนให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อให้เกิดความสะอาดในชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวชุมชนด้วย
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการภายใต้แผนงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ผ่านการท่องเที่ยวชุมชน  เน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชน ให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ภายในชุนชนของตนเอง โดยนำเอาเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้กระจายภายในชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน (แอ่งเล็ก) ที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมเยือน  ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีมีหมู่บ้านเป้าหมายภายใต้โครงการนี้จำนวน 30 หมู่บ้าน/ชุมชน (30 แอ่งเล็ก)  และจะมีการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 300 ผลิตภัณฑ์