คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัด คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

เปิดอ่าน 522 views

นบ 0017.2/ว 3165 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัด คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ) 1112/2798 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

1.สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 

2.สรุปผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางริมณฑล

3.สรุปผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดนนทบุรี 

4.แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)