คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในระดับพื้นที่

เปิดอ่าน 593 views

ที่ นบ 0017.2/ว 3128 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในระดับพื้นที่ 

สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.6/ว2610 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.เอกสารเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐

1.1  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกระทรวงมหาดไทย

1.2  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ เป้าหมาย ๑๖๙ เป้าประสงค์ 

1.4   Sustainable Development Goals

2.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

3.ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เมื่่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

4.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของไทย