คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิด “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร”

เปิดอ่าน 86 views

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  เวลา 16.00 น.  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร”  โดยมีนายอำเภอบางใหญ่กล่าวต้อนรับ  เกษตรจังหวัดนนทบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางใหญ่ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เกษตรกร ประชาชน และสื่อมวลชนร่วมในพิธีเปิดด้วย  ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้หว่านข้าวในแปลงนาโดยรถไถนาเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า ในปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่ทำการเกษตรเหลือไม่มาก จึงต้องดำเนินการด้วยวิธีต่างๆเพื่อรักษาเกษตรกรที่เหลืออยู่ให้ยังคงทำการเกษตรต่อไป  ซึ่งการจัดงานถ่ายทอดความรู้ในวันนี้จะทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้พัฒนาประสิทธิภาพในการทำการเกษตรรวมถึงเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพของผลผลิต  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีได้จัดให้มีสถานีถ่ายทอดความรู้จำนวน 5 สถานี คือ สถานีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ , สถานีการผลิตฮอร์โมนไข่ , สถานีการใช้สารชีวภัณฑ์ , สถานีการบริหารจัดการระบบน้ำ และสถานีการจัดการโรคและแมลง (ข้าว)  นอกจากนั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชนได้มานำเสนอองค์ความรู้และบริการการเกษตรอื่นๆด้วย