คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” อำเภอเมืองนนทบุรี รุ่นที่ 5/2561

เปิดอ่าน 427 views

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.00 น.  ณ กองร้อยพลาธิการส่งกำลังน้ำมัน กรมพลาธิการทหารบก  ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” อำเภอเมืองนนทบุรี รุ่นที่ 5/2561  โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอเมืองนนทบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  และมีพลตรี เทอดชัย นิยม เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก  ผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว กรมพลาธิการทหารบก  ผู้แทนจากหน่วย ปตอ.1 พัน 3  ผู้เเทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี  ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี  สัสดีอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ  ผู้แทนเกษตรอำเภอ  กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี  คณะวิทยากร  และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย  ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองนนทบุรี (ศป.ปส.อ.เมืองนนทบุรี) กำหนดดำเนินโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 16 – 27 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 51 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวในพิธีเปิดว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศคือ “คน” แต่ยาเสพติดกลับเป็นอุปสรรคสำคัญที่เข้ามาทำลายคนเหล่านั้นที่จะเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้องเข้ามาร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟู  ซึ่งรัฐบาลถือว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วย จึงให้โอกาสในการเข้ามารับการบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้ผู้เสพเหล่านั้นได้กลับมาเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและไม่หวนไปเสพยาเสพติดอีก ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการบำบัดทุกคนให้ตั้งใจเข้ารับการบำบัดให้ครบตลอดหลักสูตร แล้วนำสิ่งที่ได้รับจากคณะวิทยากรไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ดูแลครอบครัว ประกอบอาชีพสุจริต ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป