คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team)

เปิดอ่าน 172 views

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 695 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
เรื่อง เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team)

>>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

1.แนวทางการก้าวสู่องค์การ 4.0 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2. กำหนดการและแบบตอบรับ