คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 186 views

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 1433 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. ตารางสรุปเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 5.1 จำนวน 1 ฉบับ

2. แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Y-Ka9UGHlReZWz9GzkwJtAjgG9e0juEw

 

** หมายเหตุ  ขอให้ท่านส่งไฟล์ข้อมูลทาง E-mail : nonburioffice@gmail.com ในวันที่ 3 เมษายน 2561