คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เปิดอ่าน 293 views

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มี ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร กรรมการที่ปรึกษา อพ.สธ. เป็นประธานการประชุม ระเบียบวาระ ดังนี้
๑. สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. ร่างกำหนดการวันเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐