คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชาสัมพันธ์มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

เปิดอ่าน 140 views

ที่ นบ 0017.2/ว6446  ประชาสัมพันธ์มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว4375 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 
  2. สำเนาหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ที่ คค 0312.5/506 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560