คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การจัดทำรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 819 views

ที่ นบ 0017.2/ว6391 การจัดทำรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  2. แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย  
  3. สำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405/ว0220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
  4. (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
  5. (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง (MOU) การถ่ายโอนพัสดุ/ทรัพย์สิน 
  6. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว115 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551 
  7. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว3 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552