คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

นำคณะผู้แทนจังหวัดนนทบุรีเข้าประชุมเวทีสาธารณะ (ป.ย.ป.) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1

เปิดอ่าน 92 views

17 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / ผอ.รมน.จังหวัด น.บ. นำคณะผู้แทนจังหวัดนนทบุรีเข้าประชุมเวทีสาธารณะ (ป.ย.ป.) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 โดยมี พลโท กู้เกียรติ  ศรีนาคา แม่ทัพน้อยที่1/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นประธาน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเป็นการเปิดเวทีครั้งแรกในส่วนของภาคกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นต่าง ๆ ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อผนวกเข้ากับร่างสัญญาประชาคม และเสนอ ป.ย.ป. ชุดใหญ่ ต่อไป ทั้งนี้ ได้เน้นหนักในสำนึกหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีงามของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม ยอมรับความแตกต่างทางความคิด เคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นภายใต้กรอบของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ไม่สร้างเงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม โดยน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมร่วมกัน ตระหนักต่อปัญหาที่ผ่านมา และร่วมมือร่วมใจเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาของประเทศอย่างจริงจัง