คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/2561”

เปิดอ่าน 139 views

18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/2561” ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ปี 2560/61 โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ อันมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต ด้วยการลดการใช้เมล็ดพันธุ์และสารเคมี ใช้ปุ๋ยดีมีคุณภาพตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การจัดการผลผลิต และเพิ่มมูลค่า
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีการจัดการดินและปุ๋ย สถานีอารักขาพืช สถานีลดการใช้เมล็ดพันธุ์ สถานีลดการใช้สารเคมี สถานีเครื่องจักรกลการเกษตร และสถานีการใช้น้ำอย่างรู้ค่า รวมทั้งมีการนำเสนอองค์ความรู้และบริการการเกษตรอื่นๆจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีเกษตรกรอำเภอไทรน้อยร่วมรับการถ่ายทอดความรู้และบริการการเกษตร ประมาณ 200 คน