คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2560

เปิดอ่าน 75 views

20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2560 และประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของอพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564) รวมทั้งสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2560