คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุมัติจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริระยะที่ ๒ โดยวิธีพิเศษ ของเทศบาลนครนนทบุรี

เปิดอ่าน 145 views

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุมัติจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริระยะที่ ๒ โดยวิธีพิเศษ ของเทศบาลนครนนทบุรี มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มค่า และราคาที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ระยะที่ ๒ โดยวิธีพิเศษ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น