คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลการจราจรอัจฉริยะแบบประชารัฐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกโดยข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการเดินทางของประชาชนและสามารถลดปัญหาการจราจรตามนโนบายจังหวัดนนทบุรี 4.0

เปิดอ่าน 119 views

16 มี.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลการจราจรอัจฉริยะแบบประชารัฐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในด้านเทคนิคทางมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจริยะไทยได้ทำการสำรวจ ติดตั้งชุดซอฟต์แวร์ (Software Developer Kit : SDK) และเชื่อมระบบภาพแล้วเสร็จบางส่วน ทั้งนี้ จะได้ขยายผลให้ครอบคลุมระบบกล้อง CCTV ของภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เทศบาลตำบลเสาธงหิน และบริษัทในสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกโดยข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการเดินทางของประชาชนและสามารถลดปัญหาการจราจรตามนโนบายจังหวัดนนทบุรี 4.0