คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

เปิดอ่าน 193 views

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 292 เรื่องโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลงวันที่ 20 มกราคม 2560

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว 7173 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2559

2.สำเนาวิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 7026 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2559

3.สำเนาวิทยุในราชราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 0060 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2560

4.แบบรายงานจำนวนแหล่งกักเก็บน้ำ (แบบ 1)

5.แบบรายงานหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง(แบบ 2)

6.แบบรายงานสรุปโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ 2.1)

7.แบบรายงานผลการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง (แบบ 3)