คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

เปิดอ่าน 573 views

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1   ที่ 1/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)

 

 

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่ 2/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครง ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่ 3/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม

 

 

ระเบียบวาระประชุมคณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนาเมืองและการจัดการ Logistics” ครั้งที่ 1/2559