คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2559

เปิดอ่าน 1,345 views

ที่ พป 0003/ว527 ลว 10 มีนาคม 2559
เรื่อง  สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2559

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 3 ประเภทรางวัล ดังนี้
ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
โดยโครงการจะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ไม่เสีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมดูได้จาก www.kpi.ac.th