คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

ลำดับที่ ผู้ว่าราชการ ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
38 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
37 นายภานุ แย้มศรี พ.ศ. 2560 – 2562
36 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พ.ศ. 2558 – 2560
35 นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ พ.ศ. 2557 – 2558
34 นายธนน เวชกรกานนท์ พ.ศ. 2556 – 2557
33 นายวิเชียร พุฒิวิญญู พ.ศ. 2552 – 2556
32 นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ พ.ศ. 2549 – 2552
31 นายพระนาย สุวรรณรัฐ พ.ศ.2547 – 2549
30 นายชาญชัย สุนทรมัฎฐ์ พ.ศ.2545 – 2547
29 นายสาโรช คัชมาตย์ พ.ศ.2544 – 2545
28 นายขวัญชัย วศวงศ์ พ.ศ.2542 – 2544
27 นายวีระชัย แนวบุญเนียร พ.ศ. 2539 – 2542
26 นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ พ.ศ. 2537 – 2539
25 นายชัยจิตร รัฐขจร พ.ศ. 2536 – 2537
24 นายทวีป ทวีพาณิชย์ พ.ศ. 2534 – 2536
23 นายปริญญา นาคฉัตรีย์ พ.ศ. 2530 – 2534
22 ดร.สุกิจ จุลละนันท์ พ.ศ.2526 – 2530
21 นายฉลอง วงษา พ.ศ. 2524 – 2526
20 นายศรีพงศ์ สระวาลี พ.ศ. 2521 – 2524
19 นายสุชาติ พัววิไล พ.ศ.2519 – 2521
18 นายวิจิตร แจ่มใส พ.ศ. 2514 – 2519
17 นายแสวง ศรีมาเสริม พ.ศ. 2510 – 2514
16 นายสอาด ปายะนันท์ พ.ศ. 2503 – 2510
15 นายประกอบ ทรัพย์มณี พ.ศ. 2499 – 2503
14 ขุนบุรีภิรมย์กิจ (พริ้ม จารุมาศ) พ.ศ. 2491 – 2499
13 นายลิขิต สัตยายุทธ์ พ.ศ. 2489 – 2491
12 หลวงนรกิจบริหาร (แดงกนิษฐสุต) พ.ศ. 2485 – 2489
11 นายสุทิน วิวัฒนะ พ.ศ. 2484 – 2485
10 หลวงโยธีพิทักษ์ (โปร่งสาทิศกุล) พ.ศ. 2483 – 2484
9 หลวงอรรถเกษมภาษา (สวิงถาวรพันธ์) พ.ศ. 2482 – 2483
8 หลวงวิโรจน์รัฐกิจ (เปลื่องโรจนกุล) พ.ศ. 2480 – 2482
7 หลวงภูวนารถนราภิบาล (สนิทมหามุสิต) พ.ศ. 2478 – 2480
6 พระยาบริหารเทพธานี (เฉลิม กาญจนาคม) พ.ศ. 2476 – 2478
5 พระยาศิริชัยบุรินทร์ (เปี่ยม หงสเดช) พ.ศ. 2469 – 2476
4 พระยานนทบุรีศรีเกษตราราม (เล็กบูรณฤกษ์) พ.ศ.2465 – 2469
3 พระยาอินทราธิบดี (ทองย้อย เศวตศิลา)
2 หม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์ นันทวัน
1 มหาอำมาตย์ตรีนายพันตรีพระยาไกรโกษา (ทัด สิงหเสนี)