คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี (กปถ.จว.นนทบุรี)

31 พ.ค.59 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี (กปถ.จว.นนทบุรี) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของเดือนเมษายน 2559 เพื่อนำไปแก้ไขและดำเนินการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนคนเจ็บและคนตายลงให้ได้มากที่สุด

ประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน” ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

31 พ.ค. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน” ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 โดยให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเพื่อสื่อสารให้ข้อมูลของภาครัฐในเรื่องนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญเร่งด่วนต่างๆ  อาทิ การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผังเมืองรวมของจังหวัดนนทบุรี  การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  โครงการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ฯลฯ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อมวลชน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดนนทบุรีต่อไป

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษถาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาพื้นที่การดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พิจารณาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดนนทบุรี การสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานตามนโยบาย และการแต่งตั้งคณะทำงานทีมวิเคราะห์ศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อสรรหาแม่ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่น เพื่อเสนอสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯพิจารณาเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

31 พ.ค.59 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อสรรหาแม่ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่น เพื่อเสนอสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯพิจารณาเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ติวานนท์) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมแผนกเรือยนต์หลวงปากเกร็ด เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ท้องแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ติวานนท์) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีท่านผู้ว่าราชการเขตพระราชฐานในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ติวานนท์)เป็นประธานการประชุม

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52002/2638       ลงวันที่        27 พ.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      31 พ.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

สอบราคา

ที่  นบ 0618/ว1252        ลงวันที่        30 พ.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ      31 พ.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคา

ที่   นบ 0618/ว 1244        ลงวันที่     27 พ.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ    30 พ.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคา

ที่   นบ 0618/ว 1245        ลงวันที่     27 พ.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ    30 พ.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคา

ที่   สธ 0405.14/3598        ลงวันที่      23 พ.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     27 พ.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นบ0017.3/ว1584 ลว 25 พ.ค.2559 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว1585 ลงวันที่ 25 พ.ค.2559

ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว1585 ลงวันที่ 25 พ.ค.2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การเสนอโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

การเสนอโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 2559

นบ 0017.3/ว1520 ลงวันที่ 19 พ.ค.59 เรื่องการกำหนดรหัสตัวพยันชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

นบ 0017.3/ว1520 ลงวันที่ 19 พ.ค.59 เรื่องการกำหนดรหัสตัวพยันชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2559

ที่ พป 0003/ว527 ลว 10 มีนาคม 2559 เรื่อง  สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2559 สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 3 ประเภทรางวัล ดังนี้ ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยโครงการจะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ไม่เสีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมดูได้จาก www.kpi.ac.th

ประกาศสรุปผลการประชุมคัดเลือกแนวเส้นทางฯ โครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ – ถนนกาญจนาภิเษก

ที่ คค 0703.23/2240 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 เรื่อง ประกาศสรุปผลการประชุมคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม งานออกแบบรายละเอียดโครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ – ถนนกาญจนาภิเษก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ กค 0311.23/304 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และอนุมัติให้ประกาศรายชื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

048090
เข้าชมวันนี้ : 274
เข้าชมเดือนนี้ : 7101
เข้าชมปีนี้ : 36695
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.159.112.92