คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ประจำปี ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๗ วัดสะพานสูง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทุกสังกัดในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558

ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทุกสังกัดในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด และผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2558

ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด และผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เปิดตลาดน้ำวัดโบสถ์บน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดตลาดน้ำวัดโบสถ์บน วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตลาดน้ำวัดโบสถ์บน หมู่ที่ ๔ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

พิธีกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 53302/ว723 ลงวันที่ มี 29 มิ.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลบางม่วง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 30 มิ.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์

ที่ นบ 53102/1627 ลงวันที่  24 มิ.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  30 มิ.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 53102/1642 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  30 มิ.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ยกเลิกประกาศจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่พม 5108/ปม/5185 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ ชื่อโครงการ วิธี  อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  30 มิ.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาด

ที่ นบ 0032.001.4/3374 ลงวันที่  29 มิ.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  30 มิ.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มติ กรอ. ครั้งที่1/2558

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) ครั้งที่ 1/2558 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ลงมติดังนี้ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 8098 ลว 9 มีนาคม 2558  ดาวน์โหลด หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 8806 ลว 13 มีนาคม 2558  ดาวน์โหลด หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 9056 ลว 16 มีนาคม 2558  ดาวโหลด

ที่ นบ0017.3/ว 1330 ลว 9 มิ.ย.58 เรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2558

ที่ นบ0017.3/ว 1330 ลว 9 มิ.ย.58 เรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 1365 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ กค 0311.23/304 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และอนุมัติให้ประกาศรายชื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

067162
เข้าชมวันนี้ : 497
เข้าชมเดือนนี้ : 497
เข้าชมปีนี้ : 47163
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 54.81.253.194