คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Single Command) เพื่อเตรียมการบริหารจัดการน้ำ แนวทางการระบายน้ำหรือผลักดันเข้าสู่ระบบชลประทานภายในเขตจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Single Command) พร้อมด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานชลประทาน การเตรียมการบริหารจัดการน้ำ แนวทางการระบายน้ำหรือผลักดันเข้าสู่ระบบชลประทานภายในเขตจังหวัดนนทบุรี การทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำซึ่งจะเข้าสู่พื้นที่ รวมถึงการช่วยเหลือเยี่ยวยาเกษตรกรหากประสบเหตุสาธารณภัยจากน้ำท่วมหรือน้ำหลาก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะกรรมาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 7/2559

29 ก.ย. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 7/2559 เพื่อให้การบริหารการศึกษาในจังหวัดนนทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสำเร็จอย่างมีธรรมาภิบาล โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2560-2564 แผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 เป็นต้น

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ มีระเบียบวาระชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ให้ชุมชน/กลุ่มในพื้นที่ตำบลเกาะเกร็ดทราบ และพิจารณาคัดเลือกผู้นำชุมชนจิตอาสาที่จะเข้าร่วมดำเนินงานโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี

รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ประจำปีการศึกษา 2557

28 ก.ย. 2559 เวลา 17.00 น. ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ประจำปีการศึกษา 2557

ร่วมประชุมสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี โดยได้มอบนโยบายของจังหวัดนนทบุรี ๔.๐ สะดวก สบาย สะอาด ปลอดภัย ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง Periot ๓ โรงแรมริชมอนด์ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี โดยได้มอบนโยบายของจังหวัดนนทบุรี ๔.๐ สะดวก สบาย สะอาด  ปลอดภัย ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และร่วมประชุมตามระเบียบวาระ ได้แก่ ความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ การพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบราคา

ที่   สธ 0405.14/ 6648       ลงวันที่      22 ก.ย. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ       27 ก.ย. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71802/ว 1025       ลงวันที่      21 ก.ย. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต.บางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         23 ก.ย. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สอบราคา

ที่   สธ 0405.14/6537        ลงวันที่     16 ก.ย. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ    23 ก.ย. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคา

ที่   สธ 0405.14/6517        ลงวันที่      16 ก.ย. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     23 ก.ย. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559

ที่ สม 0002/ว 1114 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย>>

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 779 หนังสือรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี    รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

ขอเชิญประชุมประชาคมการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3366 เรื่องขอเชิญประชุมประชาคมการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   1.กำหนดการประชุมประชาคม   2.แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมประชาคม   3.ร่างแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

ที่ นบ0017.3/ว3308 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ ถึง ส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี, ส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, อำเภอทุกอำเภอ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพน้อมนี้>>

ประกาศเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนา โครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา

ที่ คค 0707.7/10576 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประกาศเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนา โครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559

ที่ สม 0002/ว 1114 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย>>

ประกาศเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนา โครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา

ที่ คค 0707.7/10576 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประกาศเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนา โครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

นบ 0017.3/ว2911 เรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ

นบ 0017.3/ว2911 เรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่3/2559

นร0305/11403 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่3/2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประชาสัมพันธ์เช่าบูชาเหรียญที่ละลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยโลกนาถคันธาราฐอนุสรณ์

นบ 0017.3/ว2328 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องประชาสัมพันธ์เช่าบูชาเหรียญที่ละลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยโลกนาถคันธาราฐอนุสรณ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

080505
เข้าชมวันนี้ : 308
เข้าชมเดือนนี้ : 8393
เข้าชมปีนี้ : 69110
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 54.196.145.173