คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราขการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีนายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และระบบรับและติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงใหม่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไป

เปิดการประชุมมอบนโยบายการขับ เคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายการขับ เคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาขน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เป็นแกนหลัก เพื่อพบปะประชาชน ค้นหาสภาพปัญหา และความต้องการ  ในพื้นที่  ด้วยกรอบหลักการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนี้ ๑. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ๒. คนไทยไม่ทิ้งกัน ๓. ชุมชนอยู่ดีมีสุข ๔. วิถีไทยวิถีพอเพียง ๕. รู้สิทธิ รู้หน้าที่

ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 และที่ 2 ครบรอบปีที่ 64 โดยมีพล.อ. วัฒนชัย วุฒิศิริ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล

16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. ณ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 และที่ 2 ครบรอบปีที่ 64 โดยมีพล.อ. วัฒนชัย วุฒิศิริ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ในการนี้ได้มีการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีให้กับพันเอก วีรภัทร์ จำปาโท ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑

ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 (Progress Review)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.45 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ปรึกษาหารือข้อราชการกับนายอภิญญา  สุจริตตานันท์  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดนนทบุรี  เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบที่ 2 (Progress Review)  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมในการปรึกษาหารือข้อราชการด้วย

ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.  ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ)  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  :  พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เข้าตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ)  โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ)  หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  และผู้แทนนายอำเภอปากเกร็ด  ร่วมให้การต้อนรับ  ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และคณะ ได้ชมวีดีทัศน์ความเป็นมาและกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  เยี่ยมชมห้องพัฒนาการเด็กเล็ก  และกิจกรรมฝึกอาชีพ 7 แผนก ได้แก่  เสริมสวย  เย็บจักรอุตสาหกรรม  นวดแผนไทย  จักสาน  การช่างประดิษฐ์  ทอผ้ากี่กระตุก  คหกรรม  ศูนย์เรียนรู้ฯ และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/ว 495            ลงวันที่       6 ก.พ. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ      14 ก.พ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/1037       ลงวันที่      9 ก.พ. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทสบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      14 ก.พ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/1040       ลงวันที่      9 ก.พ. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทสบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      14 ก.พ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/1039       ลงวันที่      9 ก.พ. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทสบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      14 ก.พ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/1038       ลงวันที่      9 ก.พ. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทสบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      14 ก.พ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นบ 0017.2/ว 703 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แจ้งปรับแผนฯ 2561 ลิงค์ดาวน์โหลด แบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน  2561 >>> https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OuV-EF-bkWoSB4VxE0Omecf33A69OYNQ  

เชิญประชุมติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

หนังสือประทับตรา สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว188 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เรื่อง เชิญประชุมติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เชิญเข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว582 ลงวันที่ 5 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2561 เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2561 ที่ นบ 0017.2/ว182 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว520 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>> หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว521 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี (อำเภอ) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

จ้างที่ปรึกษา

ที่  นบ 0033(1)/44        ลงวันที่      5 ม.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   จ้างที่ปรึกษา วันที่ประกาศ     10 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

นบ0017.3/ว7871 ลงวันที่ 2 พ.ย.2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ…..

นบ0017.3/ว7871 ลงวันที่ 2 พ.ย.2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ….. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

ที่   นบ 0018.1/12335        ลงวันที่       5 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงาน     ปกครองจังหวัดนนทบุรี วิธี    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ วันที่ประกาศ     5 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

175831
เข้าชมวันนี้ : 163
เข้าชมเดือนนี้ : 2546
เข้าชมปีนี้ : 6123
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.226.76.27