คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนชุมชนหมู่บ้านกฤษดานครแจ้งวัฒนะ จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนชุมชนหมู่บ้านกฤษดานครแจ้งวัฒนะ จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยมี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด และผู้ร้องเรียนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561  เวลา 16.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  กรรมการระดับจังหวัด  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

ร่วมประชุมหารือและวางแผนการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานโครงการชลประทานนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนคลังจังหวัดนนทบุรี  ร่วมประชุมหารือและวางแผนการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ที่โครงการชลประทานนนทบุรี เป็นหน่วยดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดนนทบุรี

ประชุมเพื่ออบรมผู้ดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / ประธานกรรมการสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่ออบรมผู้ดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกล่าวรายงาน และมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการหรือผู้แทนจากสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “นนทบุรี จังหวัดสะอาด” และ “นนทบุรี น้ำไม่เน่าเสีย” ด้วย ในปัจจุบันย่านธุรกิจ ย่านชุมชน หอพัก มีการติดตั้งตู้น้ำดื่มอัตโนมัติหยอดเหรียญเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นที่นิยมของประชาชน เนื่องจากน้ำดื่มหยอดเหรียญหาซื้อได้ง่ายและประหยัดกว่าการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่จำหน่ายตามร้านค้า แต่จากข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคประเทศไทย พ.ศ. 2551 – 2559 โดยสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ พบว่ายังมีตู้น้ำดื่มอัตโนมัติฯอีกจำนวนมากที่มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ สี ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง

ร่วมประชุมหารือแผนการบริหารพื้นที่ เพื่อกำหนดกรอบแผนงานการพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี)

วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร อาคาร ๖ กองบัญชาการกองทัพไทย : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมหารือแผนการบริหารพื้นที่ เพื่อกำหนดกรอบแผนงานการพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี) ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรี ชุมโชค  พลสมัคร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี โครงการชลประทานนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และสำนักงานเขตหลักสี่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา 2-3-4 หมู่ 4 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 สายทาง

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา 2-3-4 หมู่ 4 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 สายทาง งบประมาณ 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ร่าง TOR เอกสารประกวดราคา แบบแปลน ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.9 – แยกนนทกิจ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.9 – แยกนนทกิจ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ร่าง TOR เอกสารประกวดราคา ราคากลาง แบบแปลน

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0618/ 2921      ลงวันที่     14   พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0618/2886       ลงวันที่    9    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคา

ที่  นบ 0518/ 5922                ลงวันที่     12   พฤศจิกายน  2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  พฤศจิกายน  2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

การจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562-2564 (ฉบับทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

หนังสือจังหวัดนนทบุรีด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว5814 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (นฐ)/ว 068 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคลองบางตลาด ครั้งที่1/2561

ที่ นบ 0017.2/ว5726 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคลองบางตลาด ครั้งที่1/2561  สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างรายงานการประชุม ครั้งที่1/2561 แบบรับรองรายงานการประชุม 

แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ นบ0017.2/ว5707 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว6065 ลว 22 ตุลาคม 2561  แบบฟอร์มการขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 https://drive.google.com/open?id=13BzFVupIjqQr75MRib2WAtItvEj28VPr แนวทางการปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนบูรณาการฯ 

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว5708 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว5708 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การลงพื้นที่ประชุมตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดหนังสือ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 1.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี https://drive.google.com/open?id=184f33RYaSHyxOpU8buOQz-wKp9rzKAZK   2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี https://drive.google.com/open?id=1tjIIv7eyhEcjjaoGFhDjDGzXGS_KB1Uf   3.สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี https://drive.google.com/open?id=1dpeQ_dJrVvzI-SSRfVqX1WIm7kzdsvUr   4.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี https://drive.google.com/open?id=1GlU6qIQQ1QMtM7_2zaxxbEnR033BJ5cW   5.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี https://drive.google.com/open?id=1C_rxxU4MV0FqJVqOhgo_qKJ9rMKCUqsu  

รายงานการประชุมคณะกรรมาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

นบ 0017.2/ว1919 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง  รายงานการประชุมคณะกรรมาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561   

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2562

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5676 ลงวันที่ 9 พ.ย. 61 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่   มท 0201.2/ว3343        ลงวันที่      21 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ชื่อโครงการ วิธี   รับสมัครทหารกองหนุน วันที่ประกาศ      28 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาปฎิบัติงาน

ที่   นบ 0033(1)/ว686        ลงวันที่      23 เม.ย. 22561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.  อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  รับสมัครบุคคลจ้างเหมา วันที่ประกาศ     25 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

208740
เข้าชมวันนี้ : 17
เข้าชมเดือนนี้ : 2440
เข้าชมปีนี้ : 39032
ออนไลน์ : 3
IP ของคุณคือ: 54.226.209.201