คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดงานสงกรานต์ถิ่นบางตะไนย์ ไทยรามัญ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดงานสงกรานต์ถิ่นบางตะไนย์ ไทยรามัญ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดตำหนักเหนือ ต.บางตะไนย์  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เปิดงาน ประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ และงานวันผู้สูงอายุสืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดงาน “ประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ และงานวันผู้สูงอายุสืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๕๘” วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณวัดสโมสร ต.ไทรใหญ่  อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

เปิดงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย สำราญใจวิถีนนท์” จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย สำราญใจวิถีนนท์” จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของจุดตรวจและจุดบริการประชาชน บริเวณแยกการไฟฟ้านครหลวงสาขาบางใหญ่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของจุดตรวจและจุดบริการประชาชน บริเวณแยกการไฟฟ้านครหลวงสาขาบางใหญ่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของจุดตรวจหลักบริเวณเยื้องทางเข้าศูนย์ราชการอำเภอบางบัวทอง ถนน ๓๔๐ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของจุดตรวจหลักบริเวณเยื้องทางเข้าศูนย์ราชการอำเภอบางบัวทอง ถนน ๓๔๐ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบราคาจัดซ้ือหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ นบ 52006/1957 ลงวันที่ 16 เม.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  17 เม.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์รีไซเคิลชยะชุมชนพบสุข(ครั้งที่ 2)

ที่  นบ 52203/3047 ลงวันที่  10 เม.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  17 เม.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องตัดกระดาษด้านเดียวพร้อมลิฟต์ขึ้นลง จำนวน 1 เครื่อง

ที่  ศธ 0522.01/ว 1236 ลงวันที่  16 เม.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  17 เม.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ยกเลิกการประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร รร.ระดิ่งหินประชาสรรค์ ม.7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นบ. พร้อมถมทราย

ที่  นบ 51021/3198 ลงวันที่  10 เม.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  17 เม.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคซื้อยา

ที่ สธ 0405.36/2267 ลงวันที่  7 เม.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  17 เม.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มติ กรอ. ครั้งที่1/2558

มติ กรอ. ครั้งที่1/2558 ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) ครั้งที่ 1/2558 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ลงมติดังนี้ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 8098 ลว 9 มีนาคม 2558 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 8806 ลว 13 มีนาคม 2558 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 9056 ลว 16 มีนาคม 2558

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 744 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 690 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ กค 0311.23/304 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และอนุมัติให้ประกาศรายชื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

สถาบันวัทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 จำนวน 20 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

047073
เข้าชมวันนี้ : 31
เข้าชมเดือนนี้ : 3679
เข้าชมปีนี้ : 27074
ออนไลน์ : 4
IP ของคุณคือ: 54.204.154.108