คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 11/2560

20 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 11/2560  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขับเคลื่อนโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี และการรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม เป็นต้น

เข้าเยี่ยมผู้เดือดร้อนทางสังคม รายนางกาญกนก จันทรเสน กรณีผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ณ หมู่บ้านเคหะเอื้ออาทร(วัดกู้2) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2560 เวลา 14.40 น.นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  พร้อมกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมผู้เดือดร้อนทางสังคม รายนางกาญกนก  จันทรเสน กรณีผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  ณ หมู่บ้านเคหะเอื้ออาทร(วัดกู้2) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ในเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท กิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท พร้อมสิ่งของ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องคลองอ้อม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา รายชื่อ ข้อมูล และสรุปผลงาน ประกอบการพิจารณาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในการประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อสื่อสารให้ข้อมูลของภาครัฐในเรื่องนโยบาย ภารกิจสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล และการขับเคลื่อนงานตามวาระของจังหวัดในระดับพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อมวลชน และชี้แจงข้อมูลตามประเด็นที่สื่อมวลชนสนใจและต้องการทราบ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดนนทบุรี โดยมีประเด็นการชี้แจงที่สำคัญ อาทิ การเชิญชวนร่วมตอบและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ โครงการตลาดประชารัฐ 9 ประเภท การให้บริการศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ความคืบหน้าในการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น

ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการและติดตามงานภาพรวมของกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการและติดตามงานภาพรวมของกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการเตรียมการและการมอบหมายภารกิจในการจัดนิทรรศการฯ  ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะเข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71202/1849       ลงวันที่      15 พ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.ไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       17 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  คค 06074/(พ)/5.1/3152       ลงวันที่      10 พ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงทางหลวงกรุงเทพ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        16 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาด

ที่  พม 0707.14/2930           ลงวันที่       13 พ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     15 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52103/3047       ลงวันที่     9 พ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         15 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กครอนิกส์

ที่  นบ 52103/3048       ลงวันที่     9 พ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         15 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

นบ 0017.3/ว8151 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เมื่อวันจันทรืที่ 30 ตุลาคม 2560

นบ 0017.3/ว8151 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เมื่อวันจันทรืที่ 30 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้>>

ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

นบ.0017.2/ว7952   ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

นบ0017.3/ว7918 ลงวันที่ 3 พ.ย.60 เรื่องให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นบ0017.3/ว7918 ลงวันที่ 3 พ.ย.60 เรื่องให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

นบ0017.3/ว7871 ลงวันที่ 2 พ.ย.2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ…..

นบ0017.3/ว7871 ลงวันที่ 2 พ.ย.2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ….. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

ที่   นบ 0018.1/12335        ลงวันที่       5 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงาน     ปกครองจังหวัดนนทบุรี วิธี    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ วันที่ประกาศ     5 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ การประเมินครั้งที่ 1

ที่   นบ 0018.1/ 11832     ลงวันที่       28  ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   จังหวัดนนทบุรี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินฯ วันที่ประกาศ       28 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ ดวามสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ

ที่ นบ 0018.1/11348       ลงวันที่      16 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   ที่ทำการปกครอง  จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศรับสมัคร วันที่ประกาศ      16 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ที่ นบ 0017.5/ว517 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในสังกัดและผู้ที่สนใจทราบ

ที่ นบ 0017.5/ว517 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560  เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในสังกัดและผู้ที่สนใจทราบ ถึง ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

164455
เข้าชมวันนี้ : 120
เข้าชมเดือนนี้ : 3800
เข้าชมปีนี้ : 61200
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.145.117.60