คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดโครงการสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม และบรรยายพิเศษนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดนนทบุรี 4.0 ในหัวข้อ “ข้าราชการนนทบุรี 4.0” (Smart  Smile  Standard  Sufficiency Economy) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการเพื่อจักได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุผล และเป้าหมายของนโยบายนนทบุรี 4.0

ประชุมคณะกรรมการผู้ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบอภัยโทษ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันติวงศ์ พ.ศ.2559

24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.90 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบอภัยโทษ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันติวงศ์ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้โอกาสบุคคลผู้ต้องราชทัณฑ์ได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

พิธีเปิดงาน “Happiness. for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน”

24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอัลปาก้า บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Happiness. for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” และมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2560 เพื่อส่งมอบความสุขเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน

ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ… และเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ (ผลงาน) บุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (กรณีให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ครั้งแรก และกรณีให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ (ผลงาน) บุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (กรณีให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ครั้งแรก และกรณีให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการประเมินความรู้ความสามารถ (ผลงาน) ของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ขอรับเงิน พ.ต.ก. ซึ่งได้ปรับแก้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการฯ แล้ว จำนวน ๔ ราย

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0318/710       ลงวันที่      23 ก.พ. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อำเภอบางใหญ่ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        24 ก.พ. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ73502/ว130      ลงวันที่     22 ก.พ. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.ลำโพ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        23 ก.พ. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ73502/ว132      ลงวันที่     22 ก.พ. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.ลำโพ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        23 ก.พ. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ53602/ว393       ลงวันที่     22 ก.พ. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลเมืองพิมลราช ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        23 ก.พ. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กมรอนิกส์

ที่ นบ71102/ว196       ลงวันที่     20 ก.พ. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.คลองขวาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        23 ก.พ. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

นบ0017.3/ว2776 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน

นบ0017.3/ว2776 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การบริหารทรัพย์สินจากงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

การบริหารทรัพย์สินจากงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด (นบ 0017.2/ว890 ลงวันที่ 21 ก.พ. 60)     สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายการทรัพย์สินงบจังหวัดนนทบุรี 2557 – 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางและขั้นตอนการบริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัดนนทบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายการที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มทะเบียนครุภัณฑ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ลว 23 มกราคม 2560

ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ลว 23 มกราคม 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลรายละเอียดการติดตั้งและพิกัด GPS โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ของหน่วยงานและที่ติดตั้งด้วยงบพัฒนาจังหวัด

ที่ นบ 0017.2/ว30 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลรายละเอียดการติดตั้งและพิกัด GPS โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ของหน่วยงานและที่ติดตั้งด้วยงบพัฒนาจังหวัด ถึง อำเภอทุกอำเภอ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง Download หนังสือส่งที่นี่>> Download ไฟล์ Excel สิ่งที่ส่งมาด้วยที่นี่ (.pdf) >>

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>>

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

นบ 0017.3/ว3923 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ ศย 301.008/946 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ที่ นบ 0017.3/ว1725 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

เรียน ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559

ที่ สม 0002/ว 1114 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย>>


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

117077
เข้าชมวันนี้ : 132
เข้าชมเดือนนี้ : 6403
เข้าชมปีนี้ : 13822
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.205.17.36