คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ร่วมประชุมการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีพันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นในการติดตามผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินโครงการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องกลเติมอากาศของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ภายในพื้นที่กรมชลประทาน

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องกลเติมอากาศของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ภายในพื้นที่กรมชลประทาน โดยมีพลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ นายวิเชต วิชัยขัทคะ ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และนายมนัส กำเนิดมณี ผอ.สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้แทนกรมชลประทาน ร่วมตรวจพื้นที่และการประชุมด้วย

พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของจังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของจังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เจ้ากรมพลาธิการทหารบก คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการ อัยการ  ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เช่น การขอความเห็นชอบให้โอน รับโอน ย้าย เลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การประเมินครูผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ การลาออกจากราชการของพนักงานเทศบาล การยกเลิกการพิจารณาสาขาวิชาเอกขาดแคลนเพื่อการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย การปรับปรุงระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ และการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นต้น

ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับเชิญเสด็จไปทรงวางพานพุ่มพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในโอกาส “วันกิติยากร”

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับเชิญเสด็จไปทรงวางพานพุ่มพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในโอกาส “วันกิติยากร” โดยมีนางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม  พล.อ.ต. เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่นายทหารถวายความปลอดภัยประจำพระองค์ และคุณพาณี จันโททัย ผู้แทนกองพระราชพิธี ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจพื้นที่และประชุมด้วย

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/562       ลงวันที่     24 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรึ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        25 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาด

ที่  คค 06116/(พ)/5.1/1361            ลงวันที่      17 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   แขวงทางหลวงกรุงเทพ ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ      24 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/ว 1661           ลงวันที่     15 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ       24 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบสังเกตการณ์ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3444 เรื่องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบสังเกตการณ์ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 ด่วน ที่ ตผ 0045 นฐ / 418 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคลองบางตลาด ครั้งที่ 1/2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/2560 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม  2560 เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคลองบางตลาด ครั้งที่ 1/2560 และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 ไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ระเบียบวาระการประชุม คลองบางตลาด ครั้งที่ 1-2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 2-2559 และแบบรับรองฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แผนแม่บทการพัฒนาคลองบางตลาด

ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว 3376 เรื่องขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 2214 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560

การเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราขดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3354 เรื่องการเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราขดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว 2105 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 2.แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาเชิงชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    

การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3353 เรื่องการพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 2067 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

การดำเนินการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ที่ นบ0016.3/181 ลงวันที่ 1 พ.ค.2560 เรื่องการดำเนินการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมาายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น9 อาคารศาลแขวงนนทบุรี

เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมาายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น9 อาคารศาลแขวงนนทบุรี รายบะเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>>

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>>

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

นบ 0017.3/ว3923 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ ศย 301.008/946 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

135348
เข้าชมวันนี้ : 150
เข้าชมเดือนนี้ : 4127
เข้าชมปีนี้ : 32093
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.158.224.206