คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดการแข่งขัน SCHOOL TAKEWONDO FESTIVAL CHAMPIONSHIP ๒๐๑๖ ครั้งที่ ๔

วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา๑๐.๓๐ น. ณ Westgate Hall ชั้น ๔ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกส : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน SCHOOL TAKEWONDO FESTIVAL CHAMPIONSHIP ๒๐๑๖ ครั้งที่ ๔ ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมเทควันโดจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้มีสนามแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในทักษะกีฬาเทควันโด และเสริมสร้าง สนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ร่วมต้อนรับ รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (นายอรุณ บุญชม) ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์ และสถาบันอัร – รอบิตี โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับ รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (นายอรุณ บุญชม) ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ทั้งนี้มีนายกสมาคมฯ ประธานกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางบัวทอง รักษาราชการแทนผู้กำกับ สภ.บางบัวทอง นายก อบต.ละหาร ร่วมต้อนรับด้วย

เปิดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559

12 ก.พ.2559 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ (ชั้นG) สาขางามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559 โดยแนวคิดหลักในการรณรงค์ คือ “Sex รอบคอบ ตอบ OK : เรื่องเท่ ๆ…กับรักของเรา” ซึ่งหมายถึง รู้จักปฏิเสธ หรือต่อรอง เมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ มีทัศนคติที่ดีต่อถุงยางอนามัยและถ้าไม่ใช้จะถือว่าประมาท รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและคู่เพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งและทุกช่องทางที่มีเพศสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559 (Nonthaburi Model)

12 ก.พ.2559 เวลา 13.30 น. ณ พื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เกษตรจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด เทศบาลนครปากเกร็ด นายอำเภอปากเกร็ด ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559 (Nonthaburi Model) 89 ครัวเรือนแห่งความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา ในปี พ.ศ. 2559 และเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน เป็นขวัญกำลังใจแก่ครัวเรือนยากจนต้นแบบ

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2559

12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และการพิจารณาเพื่ออนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายทอดตลาด

ที่ นบ 0033(1)/ว 344 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  12 ก.พ. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคา

ที่ ศธ 0619.1/291 ลงวันที่  5 ก.พ. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  11 ก.พ. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาด

ที่ ศธ 0522.01/ว 484 ลงวันที่  4 ก.พ. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  11 ก.พ. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 53602.3/215 ลงวันที่  10 ก.พ. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลเมืองพิมลราช ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  10 ก.พ. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลราคาจจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52702/ว140 ลงวันที่  5 ก.พ. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลบางใหญ่ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  10 ก.พ. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว457 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว456 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว445 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ

เรื่อง สรุปการประชุมสัมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว444 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง สรุปการประชุมสัมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง “แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0211.4/ว0514 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง “แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)”

ประกาศสรุปผลการประชุมคัดเลือกแนวเส้นทางฯ โครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ – ถนนกาญจนาภิเษก

ที่ คค 0703.23/2240 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 เรื่อง ประกาศสรุปผลการประชุมคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม งานออกแบบรายละเอียดโครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ – ถนนกาญจนาภิเษก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ กค 0311.23/304 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และอนุมัติให้ประกาศรายชื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

022650
เข้าชมวันนี้ : 126
เข้าชมเดือนนี้ : 3587
เข้าชมปีนี้ : 11255
ออนไลน์ : 3
IP ของคุณคือ: 54.234.32.194