คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิด “การรณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก อำเภอเมืองนนทบุรี”

26 พ.ย. 2558 เวลา 16.00 น. ณ ลานด้านหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานเปิด “การรณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก อำเภอเมืองนนทบุรี” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยเงียบจากโรคไข้เลือดออกและสร้างความร่วมมือจากประชาชนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้หมดไป โดย อสม. ร่วมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนรณรงค์ในพื้นที่ อันจะนำมาซึ่งการลดจำนวนและอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนนทบุรีต่อไป

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2558

26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2558 เพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะทำงานการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณจังหวัดนนทบุรี

26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนนทบุรีที่เป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ ให้สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญ มีภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนนทบุรีที่เป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ ให้สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญ มีภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ 2/2559

26 พ.ย. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักธรรมาภิบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนต่อไป

เปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ จัดโดยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๙ น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือบางศรีเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ จัดโดยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง คณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง และพี่น้องประชาชนชาวบางศรีเมือง ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นอย่างดี และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง (นายณัฏฐพร แสงบัว) ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง และปลัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ให้การต้อนรับด้วยดี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบราคา

ที่  นบ 0020.1/18454 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.ที่ดิน จว. สาขาบางใหญ่ ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  26 พ.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 71602/2662 ลงวันที่  23 พ.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต. บางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  26 พ.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ พม 5108/ปม/12451 ลงวันที่  23 พ.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  26 พ.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52002/6948 ลงวันที่  24 พ.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  26 พ.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รองปี พ.ศ.2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศสรุปผลการประชุมคัดเลือกแนวเส้นทางฯ โครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ – ถนนกาญจนาภิเษก

ที่ คค 0703.23/2240 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 เรื่อง ประกาศสรุปผลการประชุมคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม งานออกแบบรายละเอียดโครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ – ถนนกาญจนาภิเษก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ กค 0311.23/304 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และอนุมัติให้ประกาศรายชื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

000932
เข้าชมวันนี้ : 321
เข้าชมเดือนนี้ : 832
เข้าชมปีนี้ : 832
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 54.146.193.201