คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดงานเลี้ยงสังสรรค์สถาปนาครบรอบปีที่ 21 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี อันจะนำมาเพื่อสร้างความสามัคคี และสามารถทำงานประสานความร่วมมือกันตามแนวทางประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดนนทบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์สถาปนาครบรอบปีที่ 21 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี อันจะนำมาเพื่อสร้างความสามัคคี และสามารถทำงานประสานความร่วมมือกันตามแนวทางประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาทำความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน 11 เรื่อง 28 ราย

ประชุมคณะทำงานประหยัดพลังงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 11) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายประหยัดพลังงานของจังหวัดนนทบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประหยัดพลังงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 11) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายประหยัดพลังงานของจังหวัดนนทบุรี

ประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 เพื่อจัดทำข้อเสนอสมัชชาครอบครัว

21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 เพื่อจัดทำข้อเสนอสมัชชาครอบครัว ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้สถานการณ์ครอบครัวไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเสวนา “ขับเคลื่อนนนทบุรีครอบครัวคุณธรรม” และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 4 ประเด็น คือ 1. ประเด็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 2. ความรุนแรงในครอบครัว 3. ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 4. ครอบครัวคุณธรรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้น 100 คน

เปิดงานสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพสายน้ำโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑”

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม ๑ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพสายน้ำโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑” เพื่อให้ความรู้เทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์ พร้อมติดตั้งระบบแปรรูปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลนครรังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/632            ลงวันที่       17 ก.พ. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ      21 ก.พ. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/1112       ลงวันที่    17 ก.พ. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      21 ก.พ. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0518/730       ลงวันที่    17 ก.พ. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      21 ก.พ. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/1324       ลงวันที่    16 ก.พ. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทสบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      21 ก.พ. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/1344       ลงวันที่    17 ก.พ. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทสบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      21 ก.พ. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ลว 23 มกราคม 2560

ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ลว 23 มกราคม 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลรายละเอียดการติดตั้งและพิกัด GPS โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ของหน่วยงานและที่ติดตั้งด้วยงบพัฒนาจังหวัด

ที่ นบ 0017.2/ว30 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลรายละเอียดการติดตั้งและพิกัด GPS โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ของหน่วยงานและที่ติดตั้งด้วยงบพัฒนาจังหวัด ถึง อำเภอทุกอำเภอ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง Download หนังสือส่งที่นี่>> Download ไฟล์ Excel สิ่งที่ส่งมาด้วยที่นี่ (.pdf) >>

โครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 292 เรื่องโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลงวันที่ 20 มกราคม 2560   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว 7173 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2559 2.สำเนาวิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 7026 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2559 3.สำเนาวิทยุในราชราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 0060 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2560 4.แบบรายงานจำนวนแหล่งกักเก็บน้ำ (แบบ 1) 5.แบบรายงานหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง(แบบ 2) 6.แบบรายงานสรุปโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ

การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ที่ นบ0017.2/ว278 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 เรื่องการปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>> เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย>>

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>>

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

นบ 0017.3/ว3923 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ ศย 301.008/946 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ที่ นบ 0017.3/ว1725 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

เรียน ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559

ที่ สม 0002/ว 1114 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย>>


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

116104
เข้าชมวันนี้ : 15
เข้าชมเดือนนี้ : 5430
เข้าชมปีนี้ : 12849
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 174.129.108.207