คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

ITA – 2563

  • กิจกรรมผู้บริหาร

วันข้าราชการพลเรือน

31 มี.ค. 64 มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ณ ศาลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ในโอกาสนี้ ผมขอฝากให้เพื่อนข้าราชการทุกท่านตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการมีผลเกี่ยวเนื่องต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน จึงต้องคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น มีความรอบคอบ เพื่อให้งานที่ทำเกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริงครับ

ลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ

24 มี.ค. 64 วันนี้ผมพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองนนทบุรี คลังจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี อสม. และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ได้ลงพื้นที่ชุมชนซอยนนทบุรี 12 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี ให้บริการการลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มเปราะบาง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการเราชนะของรัฐบาลให้ครอบคลุมมากที่สุด

มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

18 มี.ค. 64 ผมพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564 ให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาเพิ่มเติมและขอให้น้องๆ ทุกคนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ

เปิดงาน เรื่องเที่ยว เรื่องใหญ่

17 มี.ค. 64 เปิดงาน “เรื่องเที่ยว เรื่องใหญ่” โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภาคกลางฝั่งตะวันตกร่วมออกบูธ ประชาสัมพันธ์ที่เที่ยวที่พัก โดยมีโปรโมชั่นพิเศษ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวให้มีช่องทางการสร้างรายได้และเข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี

19 ก.พ. 64 พบปะและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองนนทบุรีกับวุฒิอาสาธนาคารสมองในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสุริยานุวัตร สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี

หนังสือสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ0015/222 ลงวันที่ ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือเทศบาลนครนนทบุรี ที่ นบ 52004/2430 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองนาหมอนจากถนน อบจ.หมู่ที่ ๑ ถึงแยกกระทุ่มลาย หมู่ที่ ๘-๙ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๑๓,๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองนาหมอนจากถนน อบจ.หมู่ที่ ๑ ถึงแยกกระทุ่มลาย หมู่ที่ ๘-๙ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๑๓,๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 1. เอกสารประกาศ 2.ประกาศ 3.แบบแปลน 4.ราคากลาง

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๗,๐๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๗,๐๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 1. เอกสารประกาศ 2.ประกาศ 3.แบบแปลน 4.ราคากลาง

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

หนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0022.3/311 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เรื่องประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอเปลี่ยนแปลงวิธีจัดประชุมสัมมนาแนวทางการจัดทำโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการเชื่อมโยงข้อมูลภาพแบบบูรณาการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว1406 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงวิธีจัดประชุมสัมมนาแนวทางการจัดทำโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการเชื่อมโยงข้อมูลภาพแบบบูรณาการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่2/2564

ที่ นบ 0017.2/ว 1295 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่2/2564  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่1/2564

ที่ นบ 0017.2/ว1076 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่1/2564

บัญชีสำรองผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี

บัญชีสำรองผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [Update]>>

ขอให้รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

ที่ นบ0017.2/ว646 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 1 ที่ กห 0481(พมพ)/17 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564    2.สำเนาประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 15 เมษายน 2563   3.ตารางการติดตามผลดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ   4.คู่มือตัวชี้วัดภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2562 -2565)

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ ไตรมาส ที่ 2 (มีนาคม2564))

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ ไตรมาส ที่ 2 (มีนาคม2564))

บัญชีสำรองผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี

บัญชีสำรองผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [Update]>>

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอนำเสนอบริการไปรษณีย์ในรูปแบบต่างๆ ให้ทราบและใช้บริการโดยทั่วกัน

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอนำเสนอบริการไปรษณีย์ในรูปแบบต่างๆ ให้ทราบและใช้บริการโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการผู้ได้รับเลือกและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการผู้ได้รับเลือกและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

363526
เข้าชมวันนี้ : 266
เข้าชมเดือนนี้ : 3674
เข้าชมปีนี้ : 22788
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 3.238.174.50