คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม และองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม และองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณารับรององค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 องค์กร (เครือข่ายวิถี 9 ดวงธรรม ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย มูลนิธิก้าวเพื่อเด็ก) และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 2 องค์กร (กองทุนสวัสดิการชุมชน ทม.บางบัวทอง กองทุนสวัสดิการชุมชน ทม.ปากเกร็ด)

ลงพื้นที่ตรวจอาคารและสถานที่ตั้งโรงแรม เลิฟ วิลล่า โฮเต็ล ตั้งอยู่เลขที่ 55/5 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนโรงแรมในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อไป

23 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ลงพื้นที่ตรวจอาคารและสถานที่ตั้งโรงแรม เลิฟ วิลล่า โฮเต็ล ตั้งอยู่เลขที่ 55/5 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนโรงแรมในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อไป

เปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2558 และแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2558 และแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การวางระบบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ระดับชาติ จนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ โดยให้มีแผนเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพและประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ โดยมีผู้แทนจากอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา

เปิดงาน “ภาคกลางตอนบน 1 โอกาสแห่งการค้า” โดยจะจัดงานระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2560

23 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ภาคกลางตอนบน 1 โอกาสแห่งการค้า” โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มเครือข่ายทางการตลาด (Business Matching) สู่สากลให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมงานจากทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงใน 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การจัดแสดงนวัตกรรม เกี่ยวกับสินค้า ที่ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เป็นผู้ผลิต จำนวน 6 สินค้า ประกอบด้วย 1. นวัตกรรมในการป้องกันการรั่วซึมจากท่อน้ำทิ้งต่างๆ

ประชุมในการเตรียมการจัดพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 3 แผ่นดิน ในมหาธาตุเจดีย์เหนืออาคารปัญญานันทานุสรณ์

23 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพระพรหมมังคลาจารย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมในการเตรียมการจัดพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 3 แผ่นดิน ในมหาธาตุเจดีย์เหนืออาคารปัญญานันทานุสรณ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และคณะสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์ และคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้การจัดพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 3 แผ่นดิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 06074/(พ)/5.1/2308       ลงวันที่       21 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงการทาง กทม. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      24 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 06074/(พ)/5.1/2310       ลงวันที่       21 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงการทาง กทม. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      24 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 06074/(พ)/5.1/2309       ลงวันที่       21 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงการทาง กทม. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      24 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 06074/(พ)/5.1/2311       ลงวันที่       21 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงการทาง กทม. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      24 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สอบราคา

ที่  นบ 71502/1451        ลงวันที่     21 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบต.บางกร่าง ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     24 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ นบ 0017.2/ว6430  การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชกระทรวงมหาดไทย  ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุงตามมติ ครม. วันที่ 25 เม.ย 2560  สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานติดตาม การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ประจำจังหวัดนนทบุรี  

การจัดทำรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ นบ 0017.2/ว6391 การจัดทำรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย   สำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405/ว0220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน  (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง (MOU) การถ่ายโอนพัสดุ/ทรัพย์สิน  สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว115 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551  สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว3 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552 

การเร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

ที่ นบ 0017.2/ว6390 การเร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่ นบ 0017.5/ว517 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในสังกัดและผู้ที่สนใจทราบ

ที่ นบ 0017.5/ว517 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560  เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในสังกัดและผู้ที่สนใจทราบ ถึง ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ ดวามสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ

ที่ นบ 0018.1/11348       ลงวันที่      16 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   ที่ทำการปกครอง  จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศรับสมัคร วันที่ประกาศ      16 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ที่ นบ 0017.5/ว517 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในสังกัดและผู้ที่สนใจทราบ

ที่ นบ 0017.5/ว517 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560  เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในสังกัดและผู้ที่สนใจทราบ ถึง ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 6 อัตรา)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 6 อัตรา) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอเชิญร่วมในพิธีเปิดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๔๐๓๑ เรื่องขอเชิญร่วมในพิธีเปิดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.กำหนดการพิธีเปิดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗ 2.รายละเอียดการจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗

ข่าวดี ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทำฟัน ปีละ 900 บาท

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถานพยาบาลเอกชน/คลินิกทันตกรรมในจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้ประกันตน โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนนทบุรีได้รับความสะดวกและไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน (กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด) ปีละ 900 บาท สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลเอกชน/คลินิกทันตกรรม จำนวน 40 แห่งดังนี้ 1. โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด โทร.029-609655 2. โรงพยาบาลกรุงไทย โทร.025-822299 3. คลินิกทันตกรรมฟัน ฟัน โทร.029-245445 4. คลินิกทันตกรรม โอ เค สไมล์ โทร.029-807055 5. คลินิกทันตแพทย์ธวัชชัย โทร.039-666667 6. คลินิกทันตกรรมไลด์ สไมล์ โทร.089-5563995 7. คลินิกทันตกรรม ป๊อปปูล่า ไบร์ทสไมล์ โทร.099-4454624 8. คลินิกศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ราชพฤกษ์ โทร.024-894511 9. ศูนย์ทันตกรรม


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

148947
เข้าชมวันนี้ : 113
เข้าชมเดือนนี้ : 3578
เข้าชมปีนี้ : 45692
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 54.198.71.184