คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี : จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
บรรยายสรุปจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ทำเนียบส่วนราชการ
(Download Excel)
วันฉัตรมงคล

นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี (อาคารใหม่) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันจันทรืที่ 5 พฤษภาคม 2557
Google
 
 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 สำรวจความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกอบการปฏิรูปการปกครองและการบริหารราชการ
 ประกาศราคาแนะนำ ปุ๋ยและยา จังหวัดนนทบุรี ปี 2557
 การชี้แจงของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
 เชิญประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ตัวอย่างรายงานลักษณะสำคัญองค์การ
 การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 สรุปผลการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี
 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของวิทยาลัยเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
 สอบราคาซื้อยาReltegravir tablet 400 mg
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างยกระดับถนนซอยฟาร์อีส 1 ม.2 ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ กท/E/5/2557
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ นบ(E)7/2557
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กท.(E) 4/2557
 ขายทอดตลาดเพลทเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนยกระดับซอยฟาร์อีส 1 ม.2 ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพรร้อมน้ำมัน ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง(ไป-กลับ) จำนวน 7 คัน เพื่อใช้สำหรับรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานบทบาทท้องถิ่นกับการพัฒนาสวัสดการชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค. 2
 
 
นายครรลอง ยุทธชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
นายพรชัย สังวรเจต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
 
 
พยากรณ์อากาศ
   
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact Us: Tel. 0 2580 0705-6 Email:nonthaburi@moi.go.th