คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น และเหล่าพสกนิกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น และเหล่าพสกนิกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องคลองอ้อม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณากรณีผู้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมโดยมิได้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 10/2559

27 ต.ค. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 10/2559 เพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งวางระบบการรายงานและการติดตามผลการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล

ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๙

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๙ (พหุวัฒนธรรม) โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนโครงการ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๑๘ คน สำหรับโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนรู้สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อพัฒนาแนวคิดของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีของชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพฯ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเยาวชนจะได้นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากครอบครัวอุปถัมภ์ไปปรับใช้ในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

ประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่นบ 71502/ว163      ลงวันที่  20   ต.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.บางกร่าง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        27 ต.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 71502/ว 164    ลงวันที่   20  ต.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบต.บางกร่าง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        27 ต.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ ตซ 0036.141/3093       ลงวันที่     ต.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    รพ. ตร.สนง.ตำรวจแห่งชาติ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        27 ต.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52302/ว3167       ลงวันที่        19 ต.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        27 ต.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52602/802       ลงวันที่       19 ต.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลตำบลไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         27 ต.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ (ครั้งที่2) จากวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.

ที่ นบ 0017.3/ว4050 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ (ครั้งที่2) จากวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. สำหรับสถานที่คงเดิม คือ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

นบ 0017.3/ว3923 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ยกเลิกการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 841 จังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ากเลิกการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทยเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2564) ผ่านระบบงีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 838   สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 5835

สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังการปฏิบัติราชการสำคัญของผู้บังคับบัญชาระดับสูง

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังการปฏิบัติราชการสำคัญของผู้บังคับบัญชาระดับสูง   สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5581

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

นบ 0017.3/ว3923 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ ศย 301.008/946 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ที่ นบ 0017.3/ว1725 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

เรียน ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559

ที่ สม 0002/ว 1114 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย>>

ประกาศเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนา โครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา

ที่ คค 0707.7/10576 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประกาศเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนา โครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

087386
เข้าชมวันนี้ : 280
เข้าชมเดือนนี้ : 6606
เข้าชมปีนี้ : 75991
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.204.184.160