คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

วันนี้ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกราะเกร็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร 3 ชั้น) นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ อันดีระหว่างเจ้าของกิจการและพนักงานเจ้าหน้าที่ และการกำกับติดตาม ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวนโยบายทางกฎหมาย รับฟังวิทยากรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

พิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2561 จังหวัดนนทบุรี

วันนี้ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2561 จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการทางการศึกษาต่างๆ เข้าร่วม ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1,2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราบุรีเขต 3 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย และโรงเรียนเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครู บูรพคณาจารย์ ในการนี้ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูดีเด่นประจำปี 2561

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของงบจังหวัด และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

ร่วมหารือข้อราชการกับนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่จังหวัดนนทบุรีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมหารือข้อราชการกับนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่จังหวัดนนทบุรีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ ชุมชนวัดรวกบางสีทอง และชุมชนวัดโคนอน เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางกรวย ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ ชุมชนวัดรวกบางสีทอง และชุมชนวัดโคนอน เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีผู้บริหารเทศบาลตำบลบางสีทอง อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าวด้วย

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ  71802/31      ลงวันที่      15 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.บางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      17 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ  52103/92       ลงวันที่      15 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทสบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      17 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0033(1)/99      ลงวันที่      11 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         15 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0618/0101      ลงวันที่   11  ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         15 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0417.2/170       ลงวันที่      15 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         15 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เชิญประชุม ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี

นบ 0017.2/ว 87  ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เชิญประชุม ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือน มกราคม 2561

นบ 0017.3/ว52 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือน มกราคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การปรับปรุงแบบการเสนองานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และ/หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการจังหวัดนนทบุรี

นบ 0017.3/ว46 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงแบบการเสนองานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และ/หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

นบ.0017.2/ว 850 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ นบ.0017.2/ว 851 ลงวัที่ 25 ธันวาคม 2560 ส่วนราชการและอำเภอ ที่จัดทำโครงการ

นบ 0017.3/ว 8761 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เรื่องการปรับปรุงการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในการกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นบ 0017.3/ว 8761 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในการกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nonthaburi.go.th/Downloads/power_of_attorney2017.pdf

จ้างที่ปรึกษา

ที่  นบ 0033(1)/44        ลงวันที่      5 ม.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   จ้างที่ปรึกษา วันที่ประกาศ     10 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

นบ0017.3/ว7871 ลงวันที่ 2 พ.ย.2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ…..

นบ0017.3/ว7871 ลงวันที่ 2 พ.ย.2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ….. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

ที่   นบ 0018.1/12335        ลงวันที่       5 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงาน     ปกครองจังหวัดนนทบุรี วิธี    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ วันที่ประกาศ     5 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

171732
เข้าชมวันนี้ : 109
เข้าชมเดือนนี้ : 2024
เข้าชมปีนี้ : 2024
ออนไลน์ : 4
IP ของคุณคือ: 54.163.39.19