คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนนทบุรี

16 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสุโข อัศวสันติชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี นายสมยศ ศิลปีโยดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และนายไกรธวัช  ทินโสม นายอำเภอปากเกร็ด ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนนทบุรี โดยได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำคลองบ้านแหลม หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด เพื่อป้องกันน้ำท่วมและกั้นน้ำเค็มที่จะกระทบกับสวนผลไม้และบ้านเรือนของประชาชน และโครงการติดตั้งทุ่นเพื่อระบายวัชพืชในคลองพระอุดม หมู่ที่ 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องมาจากวัชพืชสะสมและกีดขวางทางน้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้านหรือการดำเนินกิจการสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การผลิตและการตลาด เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับราษฎรในหมู่บ้านเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ออกตรวจพื้นที่ เทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง บริเวณคลองผู้ใหญ่จอน และเทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย บริเวณคลองบ่อรถ และคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายจำลอง ขำสา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ออกตรวจพื้นที่ เทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง บริเวณคลองผู้ใหญ่จอน และเทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย บริเวณคลองบ่อรถ และคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ทั้งนี้ มีนายเฉลิมชัย โถน้อย นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลางร่วมการตรวจพื้นที่ด้วย

เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจากนางณัสรี จันทร์สมวงศ์  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี พล.อ.ต.ประสิทธิ์ นิยมแก้ว ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ดร.อรพรรณ สินประสงค์ อุปนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งภาครัฐและเอกชน มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีอาศิรวาทราชสดุดี การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และการเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

มอบเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีให้กับศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 411,488 บาท

16 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีให้กับศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 411,488 บาท โดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมสมทบทุนในการช่วยฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ต่อไป

เปิดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ และ กศน.จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และอุทิศตนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ของครอบครัว สังคม และเป็นพลังของชาติบ้านเมือง ตามคำขวัญของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบราคา

ที่  นบ 52203/423        ลงวันที่      13  ม.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ    17 ม.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ปรระกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 53102/125      ลงวันที่      13 ม.ค.2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        17 ม.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0022.3/76      ลงวันที่      13 ม.ค.2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.โยธาและผังเมือง จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        17 ม.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0022.3/73       ลงวันที่      13 ม.ค.2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.โยธาและผังเมือง จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        17 ม.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71502/ว004       ลงวันที่     11 ม.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบต.บางกร่าง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       16 ม.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

นบ 0017.2/191 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง การติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นบ 0017.2/191 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง การติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว09 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2559

นบ 0017.2/ว09 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2559

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.1/ว5099 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2599 เรื่อง การดำเนินโครงการ “ของขวัญปีใหม่ 2560” ของศูนย์ดำรงธรรม

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.1/ว5099 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2599 เรื่อง การดำเนินโครงการ “ของขวัญปีใหม่ 2560” ของศูนย์ดำรงธรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว4901 ลงวันที่ 19 ธ.ค.2559 เรื่องการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครและนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>> Download เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยที่นี่>>

เชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2569 และพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 4829  เรื่องเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2569 และพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1-2559 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รับรองรายงานคณะทำงาน ครั้งที่ 1-2559 และแบบตอบรับ 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดการประชุมฯ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

นบ 0017.3/ว3923 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ ศย 301.008/946 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ที่ นบ 0017.3/ว1725 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

เรียน ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559

ที่ สม 0002/ว 1114 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย>>

ประกาศเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนา โครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา

ที่ คค 0707.7/10576 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประกาศเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนา โครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

106992
เข้าชมวันนี้ : 226
เข้าชมเดือนนี้ : 3737
เข้าชมปีนี้ : 3737
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.147.247.194