คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน โดยมีดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยเทศบาลเมืองบางกรวย ได้กำหนดการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ปลัดจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวว่า งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นงานที่ต้องใช้ความเสียสละเป็นอย่างมาก โดยเน้นให้เห็นถึงความเป็นมาและความสำคัญของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งในปัจจุบันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การป้องกันภัยเท่านั้น แต่ยังเข้ามามีบทบาทในด้านอื่นๆด้วย เช่น การเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานของทางราชการ อันจำเป็นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ซึ่งโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในครั้งนี้ถือเป็นโครงการสำคัญที่จะให้ความรู้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถระงับเหตุในเบื้องต้นหรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่/ชุมชน โดยใช้กลไกของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดนนทบุรี และการดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดนนทบุรี และการดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพ และสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมทั้ง ชี้แจงถึงกฎกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้มี อัยการจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมในการประชุมด้วย

“จดหมายเหตุ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี”

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำหนังสือ “จดหมายเหตุ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี”

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี (กพยจ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี (กพยจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 43 รายการ

ที่  นบ 52203/ 6285                  ลงวันที่    16   สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     15  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์มีตัวตนใช้งานไม่ได้ จำนวน 280 รายการ (955 ตัว)

ที่  นบ 52203/ 6282                  ลงวันที่    16   สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     15  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา ๒-๓-๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา ๒-๓-๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    

จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

ที่  นบ 52203/ 6221       ลงวันที่    15  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    20  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า

ที่  นบ 0004/ 1445     ลงวันที่    14  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ    16  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน ได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1qpniXUHHYya_ygANzIufhpCL8gNur94-/view?usp=sharing   ดาวน์โหลดต้นเรื่อง   ***โดยขอให้หน่วยดำเนินงานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการบันทึกเอกสารสำรองเงิน โดยการ LIST และ CONFIRM ในระบบ GFMIS ได้อย่างครบถ้วน***

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ นบ 0017.2/ว3348 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เรียน รอง.ผอ.รมน. หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7642 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 2.แบบฟอร์มสำรวจปัญหา ความต้องการ ของการให้บริการประชาชน  3.แบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการเชิงพื้นที่ฯ 4.แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ  5.แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย  ที่ นบ 0017.2/ว3349 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการเชิงพื้นที่ฯ  2.แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ  3.แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย  ที่

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

หนังสือ ที่ นบ 0017.2/ว3355      ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐเเละเอกชน พ.ศ.2562  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/ว2761 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  2. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/ว4098 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

ที่ นบ 0017.2/3313 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะสมาคมการค้าเป้นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

Download  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะสมาคมการค้าเป้นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ที่นี่>>

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  กห 0445/       ลงวันที่     31   กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะสมาคมการค้าเป้นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

Download  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะสมาคมการค้าเป้นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ที่นี่>>

แจ้งยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์มีตัวตนใช้งานไม่ได้ จำนวน 280 รายการ (955 ตัว)

ที่ นบ 52203/ 4725       ลงวันที่    20    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ    25  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

เชิญชวนให้หน่วยงานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rlpd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>  

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมดครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-27 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมดครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-27 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

245391
เข้าชมวันนี้ : 124
เข้าชมเดือนนี้ : 3088
เข้าชมปีนี้ : 29344
ออนไลน์ : 4
IP ของคุณคือ: 3.227.233.6