คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี : จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
บรรยายสรุปจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ทำเนียบส่วนราชการ
(Download Excel)
วันฉัตรมงคล

นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี (อาคารใหม่) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันจันทรืที่ 5 พฤษภาคม 2557
Google
 
 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 สำรวจความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกอบการปฏิรูปการปกครองและการบริหารราชการ
 ประกาศราคาแนะนำ ปุ๋ยและยา จังหวัดนนทบุรี ปี 2557
 การชี้แจงของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
 เชิญประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ตัวอย่างรายงานลักษณะสำคัญองค์การ
 การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การกิฬา จำนวน 8 รายการ
 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ)ตู้แช่วัคซีน/ยา จำนวน 2 ชุด)
 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) จำนวน 3 รายการ
 สอบราคคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน10 รายการ
 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณคลองบ้านหาด
 ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำและสะพาน คสล. บริเวณทางเข้าวัดช่องสม(ระยะที่ 1)
 สอบราคาซื้อยา Efavirenz tablet 600 mg + Emtricitrbine tablet 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate tablet 300 mg
 สอบราคาซื้อยา Biphasic insulin Aspart
 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเคอร์และครุภัณฑ์ห้องโสตทนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ให้กับโรงเรียนวัดพิกุลเงินแลละโรงเรียนตลาดบางคูลัด รร.ในสังกัด อบจ.นบ. จำนวน 11 รายการ
 สอบราคาซื้อยาเชภัณฑ์ยา จำนวน 26รายการ
 
 
นายครรลอง ยุทธชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
นายพรชัย สังวรเจต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
 
 
พยากรณ์อากาศ
   
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact Us: Tel. 0 2580 0705-6 Email:nonthaburi@moi.go.th