คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 19 มิถุนายน 2561  ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  :   นางนวลจันทร์  แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอเมืองนนทบุรี  ร่วมกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในการรับบริจาคโลหิตจากนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  ซึ่งในวันนี้มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 89 ราย ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 40,050 ซีซี  นอกจากนั้น มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 8 ราย  และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 8 ราย

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาติดตามเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามบัญชีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ลงพื้นที่เพื่อพบประชาชนและตรวจเยี่ยมการจัดเวทีไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4

วันที่ 19 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น.  ณ วัดส้มเกลี้ยง หมู่บ้านคลองซื่อขวาง หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  :  พลโท อำพน  ชูประทุม  หัวหน้าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  และคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อพบประชาชนและตรวจเยี่ยมการจัดเวทีไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งรายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรคและผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี  นอกจากนั้น นายอำเภอบางกรวยได้นำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนและเเนวทางการจัดการแก้ไขปัญหา  ในการนี้ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท)  ผู้แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและจัดทำแผนที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (School mapping) ในจังหวัดนนทบุรี และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย จังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ดำเนินการโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นให้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหาร/ปลัด/ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมประประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0118/1581       ลงวันที่      12 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       15 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0618/1581       ลงวันที่      13 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       15 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 64 รายการ ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 64 รายการ ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่            ลงวันที่        1 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        1 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่            ลงวันที่        1 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        1 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3/2561)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ทึี่ นบ 0017.2 /ว 3394 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เรื่องสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3/2561) >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<  

นบ 0017.3/ว838 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พร้อมแบบรับรองรายงานการประชุม

นบ 0017.3/ว838 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พร้อมแบบรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 >> แบบรับรองรายงานการประชุม >>

นบ0017.3/ว3427 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ

นบ0017.3/ว3427 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ รายละเอียดตามเอกสารแนบ>>

นบ 0017.3/ว3316 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง การคัดเลือกแม่ดีเป็นศรีของชาติ

นบ 0017.3/ว3316 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ การคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ>>

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) เข้าร่วมประชุม

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว830 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) เข้าร่วมประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาปฎิบัติงาน

ที่   นบ 0033(1)/ว686        ลงวันที่      23 เม.ย. 22561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.  อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  รับสมัครบุคคลจ้างเหมา วันที่ประกาศ     25 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  นบ 0010/299        ลงวันที่     16 ก.พ. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.สหกรณ์ขังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วันที่ประกาศ     20 ก.พ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

จ้างที่ปรึกษา

ที่  นบ 0033(1)/44        ลงวันที่      5 ม.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   จ้างที่ปรึกษา วันที่ประกาศ     10 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

190388
เข้าชมวันนี้ : 151
เข้าชมเดือนนี้ : 3712
เข้าชมปีนี้ : 20680
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 23.20.236.61