คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี : จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
บรรยายสรุปจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ทำเนียบส่วนราชการ
(Download Excel)
Google
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565
 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของจังหวัดนนทบุรี
 การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิต ปี 2557/58
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดนนทบุรีสู่ประชาคมอาเซียน
 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดนนทบุุรี
 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2
 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 สรุปผลการสัมมนาโครงการสัมมนาทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ
 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัางที่ปรึกษา แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 สอบราคาจ้างติดต้ังผ้าม่านภายในอาคารแม่แบบการปฎิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ
 สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอรื/ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1จำนวน 40 เครื่อง
 สอบราคาซื้อยา Memantine 10 mg
 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน
 ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบเตาเผา ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยติดเชชื้อ ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบจ.นบ. ม.ที่ 2,8 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 ยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
 เปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างทำครุภัณฑ์ สนง. จำนวน 5 รายการ
 สอบราคาจ้างพัฒนาระบบ เว๊ปไซ เทศบาลนครนนทบุรี
 
 
นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
นายพรชัย สังวรเจต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
 
 
พยากรณ์อากาศ
   
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact Us: Tel. 0 2580 0705-6 Email:nonthaburi@moi.go.th