คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 17.15 น.เป็นต้นไป  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งมีพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี  อัยการจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท)  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ปลัดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการฝ่ายต่างๆ  ทหาร  ตำรวจ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ลูกจ้างส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชนเข้าร่วมในพิธีด้วย

ประชุมเพื่อจัดทำปฏิทินการจัดงาน (Event) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำปฏิทินการจัดงาน (Event) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดนนทบุรี  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดปฏิทินในการจัดงาน (Event) ต่างๆของแต่ละหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องร้อยเรียงกันไป  ซึ่งการกำหนดปฏิทินการจัดงานนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนบริหารการจัดงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  อีกทั้ง ยังจะทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถบูรณาการบางกิจกรรม/โครงการร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดพลังในการจัดงานให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น ปฏิทินการจัดงานจะเป็นประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอีกด้วย

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561  เวลา 07.00 น.  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  อัยการจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท)  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ปลัดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการฝ่ายต่างๆ  ทหาร  ตำรวจ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ลูกจ้างส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชนเข้าร่วมในพิธีด้วย

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการขออุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จำนวน ๑ เรื่อง

เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดโครงการ”250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 กองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายอำพล อังคภากรณ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด นายอำเภอบางใหญ่ และผู้แทนเทศบาลนครปากเกร็ด เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดโครงการ”250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ครั้งที่ 3/2561 โดยมี พลเรือเอก นพดล สุภาการ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานการประชุม

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0004/1524 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 2 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0033(1) / 1723      ลงวันที่    25 กันยายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์     วันที่ประกาศ  3 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 7212    ลงวันที่    10 กันยายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์     วันที่ประกาศ  3 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 74502/ 1721       ลงวันที่   21 กันยายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  3 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  คค 06079/พ.1/2450       ลงวันที่    7 กันยายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  3 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

หนังสือจังหวัดนนทบุรีด่วน ที่ นบ0017.2/ว5213 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การลงพื้นที่ประชุมตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือจังหวัดนนทบุรีด่วน ที่ นบ0017.2/ว5213 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การลงพื้นที่ประชุมตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดหนังสือ   ดาวน์โหลดแบบรายงาน https://drive.google.com/open?id=1cZa0wbAlQfAFm6QP6eaY2AkT_LPYqw6q   หมายเหตุแบบรายงานให้ส่งสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่อีเมล nonburioffice@gmail.com

การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว5208 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1._________ 2._________ 3.สำเนาโครงการโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี 3.1 โครงการที่ 1    3.2 โครงการที่ 2    3.3 โครงการที่ 3    3.4 โครงการที่ 4    3.5 โครงการที่ 5    3.6 โครงการที่ 6   3.7 โครงการที่ 7    3.8 โครงการที่ 8    3.9

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5152 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีฯ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5152 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีฯ รายละเอียดตาม Link >>http://www.nonthaburi.go.th/attorney.html

เชิญประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว5030 ลว 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง เชิญประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของจังหวัดนนทบุรี  สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี 

ขอเชิญเข้าร่วมให้ข้อมูลและการสัมภาษณ์ “การศึกษาข้อมูลระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบื้องต้น”

ที่ นบ0017.2/ว1408 ลว 27 กันยายน 2561  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.แบบประเมินสภาพปัจจุบันระบบโลจิสติกส์ (ขนส่งสินค้า)ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  2.แบบประเมินเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและจัดการปัญหาระบบโลจิสติกส์(ขนส่งสินค้า)ในอนาคต ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgdHdyycmFEnb_LrXUTV6MTEcTT8PXKLYTVZTBmLKLd_Ekvw/viewform

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่   มท 0201.2/ว3343        ลงวันที่      21 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ชื่อโครงการ วิธี   รับสมัครทหารกองหนุน วันที่ประกาศ      28 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาปฎิบัติงาน

ที่   นบ 0033(1)/ว686        ลงวันที่      23 เม.ย. 22561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.  อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  รับสมัครบุคคลจ้างเหมา วันที่ประกาศ     25 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  นบ 0010/299        ลงวันที่     16 ก.พ. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.สหกรณ์ขังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วันที่ประกาศ     20 ก.พ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

204512
เข้าชมวันนี้ : 61
เข้าชมเดือนนี้ : 1798
เข้าชมปีนี้ : 34804
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 54.224.89.34