คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี

“จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง”

“จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณคลองบ่อรถ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก ๒๕๖๒ และพิธีเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day ๒๐๑๙) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน นำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและขจัดความอดอยากหิวโหย อันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ยกย่องและได้ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม” และองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้รับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ในการนี้มีการมอบรางวัลแด่ หมอดินอาสาดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน ๓ คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอบางใหญ่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่

ประชุมแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในการประชุมแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีวาระการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินการแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ และเพื่อพิจารณาการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อให้บริการสำหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๓โดยศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการในระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี ครบรอบ 470 ปี

ประธานในพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี ครบรอบ 470 ปี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดนนทบุรี และเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดนนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมค่าอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่  นบ 52203 / 8360               ลงวันที่  22  ตุลาคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของเทศบาลนครปากเกร็ด และศูนย์บริการการท่องเที่ยว ท่าน้ำปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่  นบ 52203 / 8359                ลงวันที่  22  ตุลาคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง        เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ที่  นบ 52203 / 8124 ลงวันที่  11  ตุลาคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และก่อสร้างศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)

ที่  นบ 0022.3/ 1252       ลงวันที่    4   ตุลาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   7    ตุลาคม    2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

การรายงานผลการยื่น – เปิดซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่  นบ 51004/ 6144           ลงวันที่     30     กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        2    ตุลาคม    2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ.2561-2565 และการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

ที่ นบ 0017.2/ว2639 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง ประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ.2561-2565 และการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ มท 0212.1/ว7258

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง รายละเอียด>>

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25-27/2562

ที่ นบ 0017.2/ว5785 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่25/2562  ที่ นบ0017.2/ว5786 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2562  ที่ นบ0017.2/ว5787 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2562 

การปรับปรุงการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ0017.3/ว4560 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การปรับปรุงการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่1 ตำแหน่งเข้าหน้าที่ปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่1 ตำแหน่งเข้าหน้าที่ปกครอง รายละเอียดเพิ่มเติม>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 และการประเมินครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 และการประเมินครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ >>

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และปิดประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน

ที่  นบ 74502/ว157       ลงวันที่   25  ตุลาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนตุลาคม 2562

ที่  มท 0206.2/ว 5649       ลงวันที่   24    กันยายน    2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     กระทรวงมหาดไทย ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ที่  ยธ 02045/ 1847       ลงวันที่     4     ตุลาคม     2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   7  ตุลาคม   2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

260441
เข้าชมวันนี้ : 69
เข้าชมเดือนนี้ : 1177
เข้าชมปีนี้ : 44394
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 3.214.184.124