คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี (กพยจ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี (กพยจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ’ ทบทวนปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดนนทบุรี(ก.ค.อ.จังหวัด) เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ที่มีการบังคับค้าประเวณีในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรีในเชิงบริบทพื้นที่รูปแบบของการค้าประเวณีและปัจจัยหรือสาเหตุที่ชักจูงให้เข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ประชุมความพร้อมจัดงานโครงการ101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10

ประชุมความพร้อมจัดงานโครงการ101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10และเน้นย้ำการดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า วันที่ 15 สิงหาคม 2562 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ สนพ.นบ. เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้สง่างาม สมพระเกียรติ ซึ่งมี 2 กิจกรรมสำคัญคือ กิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรเก้าอี้จากยางรถยนต์ ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ และเพิ่มเติมอีก 3 สาขา สำหรับผู้สนใจทั่วไป ในหลักสูตรการประกอบอาหารจานเดียว หลักสูตรการทำขนมไทย และการขายของออนไลน์ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดห้องน้ำ ศาลาการเปรียญ เก็บกวาดลานวัด ที่วัดพิกุลเงิน อำเภอบางใหญ่ ทาสีเครื่องเล่น และ ตัดผมนักเรียน ที่โรงเรียนวัดอินทร์ และ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ตรวจสภาพรถยนต์ ฟรี ที่สำนักงานฯ ซึ่งจะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 28

นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี​ เข้าปฏิบัติงานดูแลไม้ผลและฟื้นฟูไม้ผลเดิมในวังสระปทุม​ ประจำปี​ 2562​ ครั้งที่​ 11

วันพฤหัสบดี ที่ 15​ สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.​ ณ​ วังสระปทุม : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด​นนทบุรี​ เป็นหัวหน้าคณะนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี​ เข้าปฏิบัติงานดูแลไม้ผลและฟื้นฟูไม้ผลเดิมในวังสระปทุม​ ประจำปี​ 2562​ ครั้งที่​ 11​ ซึ่งการดูแลในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของพืช​ ตรวจวัดค่าความเป็นกรด​ – ด่างของดินที่ปลูกไม้ผล ทุเรียน​ มังคุด​พร้อมทั้งมอบเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา​ ซึ่งเป็นเชื้อราที่ใช้สำหรับควบคุมโรคพืช และแนะนำวิธีการพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติดูแลรักษาไม้ผลแก่เจ้าหน้าทีในวังสระปทุม​

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า

ที่  นบ 0004/ 1445     ลงวันที่    14  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ    16  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

โครงการพัฒนาตลาดน้ำวัดโตนดเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

ที่  นบ 0004/ 1447     ลงวันที่    15  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    16  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

โครงการพัฒนาตลาดน้ำวัดโตนดเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

ที่  นบ 0004/ 1436      ลงวันที่    15  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    16  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

โครงการตลาดน้ำ น่าเที่ยวเมืองนนทบุรี กิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ

ที่  นบ 0004/ 1446     ลงวันที่    15  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    16  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

ที่  นบ 0004/ 1445     ลงวันที่    15  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    16  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ นบ 0017.2/ว3348 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เรียน รอง.ผอ.รมน. หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7642 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 2.แบบฟอร์มสำรวจปัญหา ความต้องการ ของการให้บริการประชาชน  3.แบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการเชิงพื้นที่ฯ 4.แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ 5.แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย ที่ นบ 0017.2/ว3349 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการเชิงพื้นที่ฯ 2.แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ 3.แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย ที่

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

หนังสือ ที่ นบ 0017.2/ว3355      ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐเเละเอกชน พ.ศ.2562  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/ว2761 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  2. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/ว4098 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

ที่ นบ 0017.2/3313 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะสมาคมการค้าเป้นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

Download  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะสมาคมการค้าเป้นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ที่นี่>>

ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที่ มท 0229/ว 4217 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – รูปแบบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. – รูปแบบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (สำหรับทำป้ายไวนิล)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  กห 0445/       ลงวันที่     31   กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะสมาคมการค้าเป้นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

Download  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะสมาคมการค้าเป้นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ที่นี่>>

แจ้งยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์มีตัวตนใช้งานไม่ได้ จำนวน 280 รายการ (955 ตัว)

ที่ นบ 52203/ 4725       ลงวันที่    20    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ    25  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

เชิญชวนให้หน่วยงานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rlpd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>  

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมดครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-27 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมดครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-27 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

244768
เข้าชมวันนี้ : 12
เข้าชมเดือนนี้ : 2465
เข้าชมปีนี้ : 28721
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 35.175.120.59