คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ทั้ง ๔ พื้นที่ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ทั้ง ๔ พื้นที่

วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑ : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ทั้ง ๔  พื้นที่ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ทั้ง ๔ พื้นที่ โดยมี พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองบัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นประธาน มีปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ป้องกันจังหวัดนนทบุรี ผู้แทน กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง การประปานครหลวง แขวงทางหลวงนนทบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว

ประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท. 102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ผลการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบวิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ข่าวจราจรนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ข่าวจราจรนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู(แคราย-มีนบุรี) นายกสมาคมวิทยุสื่อช่อสะอาด ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์ไทย เครือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการดำเนินการร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในรายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” จะมีการแถลงข่าวการเปิดศูนย์ข่าวจราจรนนทบุรี

เปิดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีความภูมิใจในความเป็นคนนนท์ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีความภูมิใจในความเป็นคนนนท์ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีพระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฎโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด อำเภอบางกรวย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจากสมาชิกครอบครัวในจังหวัดนนทบุรี (พ่อแม่/ผู้ปกครอง และลูกหลาน) ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คนเข้าร่วมในพิธีด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า “ห้องเรียนพ่อแม่” ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เพราะในปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่างๆเปลี่ยนแปลงไป พ่อแม่/ผู้ปกครองจำเป็นต้องเรียนรู้ปรับวิธีในการสั่งสอนเลี้ยงดูลูกหลานอย่างเหมาะสม โดยจะต้องเติมคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก มิใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูอาจารย์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากในแต่ละวันเด็กจะใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่/ผู้ปกครองมากที่สุด

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ มีระเยียบวาระเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ศธ 0619.1 / 2288       ลงวันที่    6   ธันวาคม  2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   14  ธันวาคม  2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/ 1986       ลงวันที่     11  ธันวาคม   2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   13  ธันวาคม  2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ขายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/11553            ลงวันที่    29     พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     13   ธันวาคม  2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคา

ที่ นบ 71802 / 1444       ลงวันที่    12  ธันวาคม  2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   13  ธันวาคม  2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/ 1978       ลงวันที่     7   ธันวาคม  2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   13  ธันวาคม  2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ นบ 0017.2/ว 6316 ลว 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว6270 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว6270 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2561

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.1/ว7184 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561   รวมเอกสารประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด

นบ 0017.3/ว6273 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือน ธันวาคม 2561

นบ 0017.3/ว6273 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือน ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ

ที่ นบ 0017.2/ว6103 ลว 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ  สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด่วนที่สุด นร1120(กจย01)/444 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9569       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9573      ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9570       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9567       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9568       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

214229
เข้าชมวันนี้ : 30
เข้าชมเดือนนี้ : 2601
เข้าชมปีนี้ : 44521
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.82.10.219