คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560

24 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทุกมิติในการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 2 และพิจารณา (ร่าง) ประกาศจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน สอดคล้องตามนโยบายจังหวัดนนทบุรี 4.0

ประชุมหารือการบริหารจัดการในการจัดงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็คเมืองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการในการจัดงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็คเมืองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ร่วมกับผู้แทนบริษัท koelnmesse กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ร่วมประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นการจัดทำวีดีทัศน์ความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

24 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นการจัดทำวีดีทัศน์ความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และติดตามความก้าวหน้าการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนดั้งเดิมของจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินการของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560

24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญเพื่อพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า-ริเวอร์วิว ของบมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งมีที่ตั้งโครงการอยู่ ณ ซอยบ้านไทรม้า ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารับรองการใช้ตราสัญลักษณ์ GI ของผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ทุเรียนนนท์ จำนวน ๖ ราย

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0019.4 /300       ลงวันที่       19 เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.พช.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       25 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/3476       ลงวันที่       19 เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       25 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  สธ 0807.11/ ว 3042       ลงวันที่      11  เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    รพ.ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         21 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศราคาจ้างจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกวดราคาข้างด้วยวิธีคัดเลือกแบบ

ที่  นบ 52103/942       ลงวันที่       12  เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี   คัดเลือกแบบ วันที่ประกาศ         21 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ที่ นบ 0017.2/ว1803 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560

ที่ นบ 0017.2/ว1803 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

นบ 0017.1/ว1866 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 เรื่อง การจัดกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2560

นบ 0017.1/ว1866 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 เรื่อง การจัดกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 1581 เรื่องจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์ม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-แผนการเบิกจ่ายงบเพิ่ม 60 (จังหวัดนนทบุรี)

ข้อแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว-  เรื่องข้อแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อบรรเทาภัยแล้ง   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1319 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560

หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจบภารกิจ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 1240 เรื่อง หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจบภารกิจ   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 0622 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมาายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น9 อาคารศาลแขวงนนทบุรี

เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมาายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น9 อาคารศาลแขวงนนทบุรี รายบะเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>>

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>>

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

นบ 0017.3/ว3923 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ ศย 301.008/946 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ที่ นบ 0017.3/ว1725 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

เรียน ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

130266
เข้าชมวันนี้ : 257
เข้าชมเดือนนี้ : 4984
เข้าชมปีนี้ : 27011
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.224.21.195