คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) เป็นประธาน “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ร่วมกิจกรรมลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมกิจกรรมลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยการนำอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล (LUF60) (ฉีดพ่นละอองน้ำ) จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ ปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหา โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการประกอบด้วย – ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ ปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุน อุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล (LUF60) (ฉีดพ่นละอองน้ำ) จำนวน ๒ เครื่อง รถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน พร้อมคนขับ – เทศบาลนครปากเกร็ด สนับสนุน รถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ คัน

มอบอั่งเปาแก่ผู้ประกันตนในกิจกรรม Happy Healthy Chinese New Year 2020

(วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓) ประธานมอบอั่งเปาแก่ผู้ประกันตนในกิจกรรม Happy Healthy Chinese New Year 2020 ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

เปิดงาน “ราตรีผ้าไทย สายใยนนทบุรี” ประจำปี ๒๕๖๓

(วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) เป็นประธานการเปิดงาน “ราตรีผ้าไทย สายใยนนทบุรี” ประจำปี ๒๕๖๓ และร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหอการค้าจังหวัดนนทบุรีและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากไร้และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผ่านระบบ VDO Coference

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผ่านระบบ VDO Coference ณ ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศการจ้างโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศการจ้างโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมค่าอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่  นบ 52203 / 8360               ลงวันที่  22  ตุลาคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของเทศบาลนครปากเกร็ด และศูนย์บริการการท่องเที่ยว ท่าน้ำปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่  นบ 52203 / 8359                ลงวันที่  22  ตุลาคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง        เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ที่  นบ 52203 / 8124 ลงวันที่  11  ตุลาคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2562

ที่ นบ0017.2/ว153 ลงวันที่ 13 มกราคม 2562 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2562 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28-29 /2562

ที่ นบ 0017.2/ว6088 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่28/62  ที่ นบ 0017.2/ว6089 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/62 

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ นบ 0017.2/ว6056 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาเอกสารนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน)  2. สำเนาเอกสารผลการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อวิเคราะห์และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี พ.ศ.2561-2565 https://drive.google.com/open?id=1OgbOB44tZeqMpVp0lfTtekI_dI15YGJ3   3.แแบฟอร์มโครงการแบบย่อ https://drive.google.com/open?id=1a1UpKkHmkyyPmv16OsTKEtl9ce1PypDF   4.แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย https://drive.google.com/open?id=1c9L750yCQL67Kje1RYMoIwCK_AltczlU   5.แแบฟอร์ม จ1-3 กจ 1-3 https://drive.google.com/open?id=0B9JStcI8EwLWeVVheXp2Wk02ZXd3U2dJd3VaakhMNTNSWURn   6.แบบฟอร์มการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด https://drive.google.com/open?id=19Fn9wn5L3xmPF1pztSd_g0FrQX6DtKoY   7.แบบฟอร์มข้อมูลโครงการ 61-64 https://drive.google.com/open?id=1p3Qty0XhjMMY_ikGsL_qnAi-Q8gVB5hA   8.แบบฟอร์มสำรวจปัญหาความต้องการ https://drive.google.com/open?id=1u-pUwYu0nhpkL10K215SNRy2UmlC7v_N

ประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ.2561-2565 และการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

ที่ นบ 0017.2/ว2639 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง ประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ.2561-2565 และการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ มท 0212.1/ว7258

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่1 ตำแหน่งเข้าหน้าที่ปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่1 ตำแหน่งเข้าหน้าที่ปกครอง รายละเอียดเพิ่มเติม>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 และการประเมินครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 และการประเมินครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ >>

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และปิดประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน

ที่  นบ 74502/ว157       ลงวันที่   25  ตุลาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนตุลาคม 2562

ที่  มท 0206.2/ว 5649       ลงวันที่   24    กันยายน    2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     กระทรวงมหาดไทย ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ที่  ยธ 02045/ 1847       ลงวันที่     4     ตุลาคม     2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   7  ตุลาคม   2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

265858
เข้าชมวันนี้ : 68
เข้าชมเดือนนี้ : 2780
เข้าชมปีนี้ : 2780
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 18.206.12.79