คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

มอบบ้านผู้ยากไร้ รายนางกนกวรรณ สำมะเจต ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

27 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 น. พื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด ส่วนราชการ มอบบ้านผู้ยากไร้ รายนางกนกวรรณ สำมะเจต ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และมอบเงินสนับสนุนและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้แก่ ด.ญ.ชุติการณ์ มีภัย (หนูแหวน) อายุ 9 ขวบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 255

มอบทุนการศึกษาในพื้นที่ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในพื้นที่ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ โดยมีนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๒๑๔ คน เข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว

ตรวจเยี่ยมแนะนำ เกษตรกรตามโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อแนะนำ และส่งเสริมเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่เกษตรด้วยการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

27 ส.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตรวจเยี่ยมแนะนำ เกษตรกรตามโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อแนะนำ และส่งเสริมเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่เกษตรด้วยการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีหลักการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาให้เกษตรกรปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนมีการวางแผนการใช้น้ำก่อนและระหว่างเพาะปลูกร่วมกัน ทำให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งในพื้นที่ โดยได้แนะนำบริษัทประชารัฐเข้ามาช่วยส่งเสริม ซึ่งทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

เปิดป้ายโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน โดยพิจารณาคัดเลือกชุมชนวัดกำแพงและริมสวนเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยและผ่านกระบวนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนวัดกำแพงและริมสวน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี :  นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เดินทางมาเป็นประธานเปิดป้ายโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน โดยพิจารณาคัดเลือกชุมชนวัดกำแพงและริมสวนเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยและผ่านกระบวนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ทั้งยังมีความพร้อมในด้านสถานที่และความร่วมมือของประชาชนในชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและวางแผนในการจัดทำข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งยังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  มีระเบียบวาระเพื่อทราบรายงานตำแหน่งผู้บริหารที่เป็นตำแหน่งว่าง การดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เช่น การให้โอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การย้าย ของพนักงานเทศบาล การกำหนดกรอบอัตรากำลัง เป็นต้น

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71102/ว 592       ลงวันที่     19 ส.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.คลองขวาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        25 ส.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สอบราคา

ที่  นบ 52203/6238        ลงวันที่     22 ส.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ       25 ส.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคา

ที่  นบ 52203/6249        ลงวันที่     22 ส.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ       25 ส.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 73102/2044       ลงวันที่      22 ส.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต.บางคูรัด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     25 ส.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา [

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 73102/2037       ลงวันที่      22 ส.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต.บางคูรัด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     25 ส.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1   ที่ 1/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)     คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่ 2/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครง ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     ระเบียบวาระประชุมคณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนาเมืองและการจัดการ Logistics” ครั้งที่ 1/2559        

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  ที่ 1/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)   คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  ที่ 2/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครง ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ระเบียบวาระประชุม คณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนาเมืองและการจัดการ Logistics” ครั้งที่ 1/2559

ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 712ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เชิญประชุมการเร่งรัดผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 และการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/740 เรื่องขอเชิญประชุมเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559และการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

นบ 0017.3/ว2911 เรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ

นบ 0017.3/ว2911 เรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่3/2559

นร0305/11403 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่3/2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประชาสัมพันธ์เช่าบูชาเหรียญที่ละลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยโลกนาถคันธาราฐอนุสรณ์

นบ 0017.3/ว2328 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องประชาสัมพันธ์เช่าบูชาเหรียญที่ละลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยโลกนาถคันธาราฐอนุสรณ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2559

หนังสือ ที่ สพม 0003/ว 476 เรื่องการประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2559   ระเบียบสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจดแจ้งการจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2551   ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เรื่องการจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2559  

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2559

ที่ พป 0003/ว527 ลว 10 มีนาคม 2559 เรื่อง  สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2559 สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 3 ประเภทรางวัล ดังนี้ ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยโครงการจะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ไม่เสีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมดูได้จาก www.kpi.ac.th


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

070831
เข้าชมวันนี้ : 95
เข้าชมเดือนนี้ : 7387
เข้าชมปีนี้ : 59436
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 107.22.47.32