คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดงาน Sweet Sensation ๒๐๑๕

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงาน Sweet Sensation ๒๐๑๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

พิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา จำนวน ๒๔ หลัง

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา จำนวน ๒๔ หลัง โดยมี นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางกรวย ร่วมในพิธีดังกล่าว วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

เปิดโครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมริชมอนด์บอลรูม ๑ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

แถลงข่าวการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานงานแถลงข่าวการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

โครงการแสงแห่งความหวังผู้สูงวัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี โดยนางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมโครงการแสงแห่งความหวังผู้สูงวัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อคัดกรองผู้สูงอายุที่มีปัญหาอันเนื่องมาจากปัญหาของการมองเห็น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น โดยมีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิด โครงการฯ ณ ศาลาประชาคมอ.บางใหญ่

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรีและก่อสร้างศูนย์ทดสอบวัาดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0022.3/418 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรีและก่อสร้างศูนย์ทดสอบวัาดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ราลละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบราคาจ้างเหมาปรับบปรุงภนนสายซอยปลูกรัก ม.1 ด.ไทรใหญ่

ที่  นบ 71402/ว 095 ลงวันที่  24 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.ไทรใหญ่ ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  27 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหทาก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนริมคลองขุนศรีฝั่งตะวันออก ม.3ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ที่  นบ 71402/ว 094 ลงวันที่  24 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.ไทรใหญ่ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  27 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำ 0.06 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้างซอยกำนันทินกร ม.4 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ที่  นบ 53002/384 ลงวันที่  26 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลศาลากลาง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 27 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพักพนักงานภายในโรงงานปรับบปรุงคุณภาพน้ำพื้นที่ประชานิเวศน์

ที่  นบ 52002/1589 ลงวันที่  15 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  27 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 690 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ กค 0311.23/304 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และอนุมัติให้ประกาศรายชื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

สถาบันวัทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 จำนวน 20 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

042623
เข้าชมวันนี้ : 28
เข้าชมเดือนนี้ : 7091
เข้าชมปีนี้ : 22624
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.159.161.138