คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีประกาศเจตนารมย์ เกาะเกร็ด เกาะศีล ๕ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีประกาศเจตนารมย์ เกาะเกร็ด เกาะศีล ๕ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดปรมัยยิกาวาส อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เปิดการอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานแก่บุคลากรฝ่ายปกครอง ตาม”โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครอง จังหวัดนนทบุรี”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดการอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานแก่บุคลากรฝ่ายปกครอง ตาม”โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครอง จังหวัดนนทบุรี” วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เยี่ยมเยียนและพบปะเกษตรกรผู้ทำนาและทำสวน ในเขตอำเภอไทรน้อย พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตและแนะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วงและน้ำน้อย

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมเยียนและพบปะเกษตรกรผู้ทำนาและทำสวน ในเขตอำเภอไทรน้อย พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตและแนะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วงและน้ำน้อย โดยมีนายอำเภอไทรน้อย หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ เกษตรกรและผู้ร่วมงาน จำนวน ๓๕๐ คน วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดยอดพระพิมล ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

เปิดงาน “The Walk Bike Style Thailand ๒๕๕๘”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงาน “The Walk Bike Style Thailand ๒๕๕๘” วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์การค้า เดอะวอร์คราชพฤกษ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ตรวจเส้นทางจัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (Bike for Mom) จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๒๗.๒ กิโลเมตร

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมือง และประธานชมรมผู้ขี่จักรยานจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ออกตรวจเส้นทางจัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (Bike for Mom) ระยะทาง ๒๗.๒ กิโลเมตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 51021/5422 ลงวันที่  25 มิ.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  3 ก.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาด

ที่ ศธ 0522.01/ว2247 ลงวันที่  26 มิ.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ 3  ก.ค.  2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนนิกส์

ที่  นบ 52002/3607 ลงวันที่  1 ก.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  2 ก.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 72302/ว 194 ลงวันที่  30 มิ.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.ละหาร ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  2 ก.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่นบ 72302/ว196 ลงวันที่  30 มิ.ย. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.ละหาร ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  2ก.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มติ กรอ. ครั้งที่1/2558

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) ครั้งที่ 1/2558 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ลงมติดังนี้ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 8098 ลว 9 มีนาคม 2558  ดาวน์โหลด หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 8806 ลว 13 มีนาคม 2558  ดาวน์โหลด หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 9056 ลว 16 มีนาคม 2558  ดาวโหลด

ที่ นบ0017.3/ว 1330 ลว 9 มิ.ย.58 เรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2558

ที่ นบ0017.3/ว 1330 ลว 9 มิ.ย.58 เรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 1365 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ กค 0311.23/304 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และอนุมัติให้ประกาศรายชื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

068436
เข้าชมวันนี้ : 39
เข้าชมเดือนนี้ : 1771
เข้าชมปีนี้ : 48437
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 54.198.87.238