คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพเพื่อคนไทยมีงานทำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพเพื่อคนไทยมีงานทำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประชุมสัมมนาการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมสัมมนาการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “แรงงานดี ศรีเมืองนนท์”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “แรงงานดี ศรีเมืองนนท์” วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารกีฬาสถาบันบำราศนราดูร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พบปะสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำปกครองท้องที่

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการพบปะสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำปกครองท้องที่ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคา

ที่ นบ 52002/2703 ลงวันที่  22 พ.ค.2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  22 พ.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 74302/ว 34 ลงวันที่  20 พ.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.อ้อมเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 22 พ.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  พม 5108/ปม/2735 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ มี22 พ.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 1180 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ ผู้ได้รับเลือกและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ ผู้ได้รับเลือกและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ กค 0311.23/304 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และอนุมัติให้ประกาศรายชื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

056174
เข้าชมวันนี้ : 67
เข้าชมเดือนนี้ : 5841
เข้าชมปีนี้ : 36175
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 54.197.171.28