คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านสร้างสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รุ่นที่ ๘๗๘๓/๒ ของประเทศ รุ่นที่ ๑๐๖ ของจังหวัดนนทบุรี และรุ่นที่ ๑๒ ของอำเภอบางบัวทอง

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านสร้างสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รุ่นที่ ๘๗๘๓/๒ ของประเทศ รุ่นที่ ๑๐๖ ของจังหวัดนนทบุรี และรุ่นที่ ๑๒ ของอำเภอบางบัวทอง ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พร้อมนี้ มีพิธีคล้องผ้าผูกคอพระราชทาน เพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านตระหนักและยึดมั่นในอุดมการณ์ กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือชาวบ้าน มีความเสียสละ เป็นพลังของแผ่นดิน ร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปได้

ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดนนทบุรี

24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดนนทบุรี กรณี มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้อำนวยการสำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ให้ตรวจสอบโครงการหมู่บ้านจัดสรร แห่งหนึ่ง ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่า เข้าครอบครองทำประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ปล่อยแถวคาราวานรถเก็บป้ายเถื่อนจังหวัดนนทบุรี

24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.45 น.  ณ ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการปล่อยแถวคาราวานรถเก็บป้ายเถื่อนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดนนทบุรีได้กำหนดให้ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเป็น “จังหวัดสะอาด”

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมควรออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดนนทบุรี

24 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดนนทบุรี ห้างเดอะสแควร์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดนนทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวดำเนินการตามขั้นตอนขออนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวที่ทำงานอยู่กับนายจ้าง “แต่ไม่มีเอกสารแสดงตน”  ให้เป็นไปตามกฎหมาย เกิดความรวดเร็ว ในการจัดตั้ง  “ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดนนทบุรี” มีระยะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 รวม 15 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการรับแจ้งฯ ทั้งนี้ “ในการแจ้งแบบไม่ต้องนำแรงงานต่างด้าวมาด้วย”  โดยให้นายจ้างกรอกรายละเอียดลงในแบบคำขอจ้างคนงานต่างด้าวให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดแบบได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th นำหลักฐานของนายจ้างและรูปถ่ายของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่กับตนมาด้วย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานควบคุมการทำงานคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2070-3717, 085-243-8395 และ 086-084-9724

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายทอดตลาด

ที่  สธ 0405.14/5110            ลงวันที่      18 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ      25 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สอบราคา

ที่   นบ 52004/4086        ลงวันที่     24 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     25 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคา

ที่   นบ 52004/4088        ลงวันที่     24 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     25 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52004/3987       ลงวันที่      18 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         25 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/5857       ลงวันที่      19 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        24 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

การขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand) ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560

การขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand) ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560  ที่ นบ0017.2/ว4526 

แนวทางการบริหารงานจัดการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ (Area Based)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ บน 0017.2/ว4424 แนวทางการบริหารงานจัดการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ (Area Based) สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี

นบ 0016/1184 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายละเอียดการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 2. 3. 4.

ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว๔๒๗ สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณายุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณายุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่๒/๒๕๖๐ ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว๔๒๗ เอกสารแนบ

สรุปผลการประชุม Video Conference ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี๒๕๖๐/๖๑

สรุปผลการประชุม Video Conference ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี๒๕๖๐/๖๑ สิ่งที่แนบมาด้วย ๑.สรุปผลการประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล  ๒.แผนปฎิบัติงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ๓.คู่มือการตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ๔.รายงานผลการติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าว

ขอเชิญร่วมในพิธีเปิดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๔๐๓๑ เรื่องขอเชิญร่วมในพิธีเปิดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.กำหนดการพิธีเปิดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗ 2.รายละเอียดการจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗

ข่าวดี ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทำฟัน ปีละ 900 บาท

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถานพยาบาลเอกชน/คลินิกทันตกรรมในจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้ประกันตน โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนนทบุรีได้รับความสะดวกและไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน (กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด) ปีละ 900 บาท สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลเอกชน/คลินิกทันตกรรม จำนวน 40 แห่งดังนี้ 1. โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด โทร.029-609655 2. โรงพยาบาลกรุงไทย โทร.025-822299 3. คลินิกทันตกรรมฟัน ฟัน โทร.029-245445 4. คลินิกทันตกรรม โอ เค สไมล์ โทร.029-807055 5. คลินิกทันตแพทย์ธวัชชัย โทร.039-666667 6. คลินิกทันตกรรมไลด์ สไมล์ โทร.089-5563995 7. คลินิกทันตกรรม ป๊อปปูล่า ไบร์ทสไมล์ โทร.099-4454624 8. คลินิกศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ราชพฤกษ์ โทร.024-894511 9. ศูนย์ทันตกรรม

ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560” BEST PRACTICE AWARDS 2017

ที่ นบ 0017.3/ว3504 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560” BEST PRACTICE AWARDS 2017 ถึง ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถานศึกษา อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทสบาลนคร เทศบาลเมือง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ องค์กรภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การดำเนินการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ที่ นบ0016.3/181 ลงวันที่ 1 พ.ค.2560 เรื่องการดำเนินการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมาายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น9 อาคารศาลแขวงนนทบุรี

เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมาายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น9 อาคารศาลแขวงนนทบุรี รายบะเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>>


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

144667
เข้าชมวันนี้ : 5
เข้าชมเดือนนี้ : 3497
เข้าชมปีนี้ : 41412
ออนไลน์ : 3
IP ของคุณคือ: 54.198.147.221