คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรับไฟหลวงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของประชาชน ณ พระเมรุมาศจำลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำพาปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรับไฟหลวงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของประชาชน ณ พระเมรุมาศจำลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด และในเวลา 21.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ได้เข้ารับไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทานจากนายกรัฐมนตรี เพื่ออัญเชิญไปเก็บรักษาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด และในวันที่ 23 ตุลาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2560

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ  เเย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่ 10/2560  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีเรื่องรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นโยบายและเเนวทางในการดำเนินการแก่กรรมการบริหารของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ  เเย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ได้มอบนโยบายและเเนวทางในการดำเนินการแก่กรรมการบริหารของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  เพื่อให้บริษัทดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน  โดยมีพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมรับฟังนโยบายและเเนวทางดังกล่าวด้วย

ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ มีระเบียบวาระการประชุมประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากส่วนราชการ เช่น การถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี การบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวางและจัดทำผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) เป็นต้น การรายงานความคืบหน้ากิจกรรมของหอการค้าจังหวัดนนทบุรี เช่น การจัดแข่งขันแรลลี่ ครั้งที่ ๑๔ การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม การส่งรายงานหอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของ TSC เป็นต้น พร้อมนี้ หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ได้มอบเงินสมทบเพื่อเตรียมการจัดโรงครัวเลี้ยงอาหารประชาชนในการถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ประชุมผู้แทนจังหวัดในสังกัดภาค ๑ (๑๔ จังหวัด) แถลงข่าว และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ “นนทบุรีเกมส์” ณ จังหวัดนนทบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยาบุษราคัม โรงแรมนนทบุรีพาเลส : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมผู้แทนจังหวัดในสังกัดภาค ๑ (๑๔ จังหวัด) แถลงข่าว และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ “นนทบุรีเกมส์” ณ จังหวัดนนทบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาจากจังหวัดต่างๆ ในสังกัดภาค ๑ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ “น่านเกมส์” ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ศธ 0522.01/ว4030       ลงวันที่     12 ต.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มสธ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        19 ต.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ศธ 0522.01/ว4030       ลงวันที่     6 ต.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มสธ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        19 ต.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประมูลจ้่างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 53604.1/ว 1492       ลงวันที่      27 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลพิมลราช ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     6 ต.ต. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ ศธ 0522.01/ว3921       ลงวันที่    29 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มสธ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       6 ต.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0417.2/2738       ลงวันที่       2 ต.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อำเภอบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        5 ต.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561

นบ0017.3/ว7363 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามหนังสื่อที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว6968 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดหนังสือ>> กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว6787 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว6787 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ถึง ส่วนราชการบริหารส่วนนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี อำเภอทุกอำเภอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ “พระพุทธโสธร” รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60

นบ0017.3/ว6726 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ “พระพุทธโสธร” รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ลับมาก ที่ นบ 0017.3/ว07 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

ที่   นบ 0018.1/12335        ลงวันที่       5 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงาน     ปกครองจังหวัดนนทบุรี วิธี    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ วันที่ประกาศ     5 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ การประเมินครั้งที่ 1

ที่   นบ 0018.1/ 11832     ลงวันที่       28  ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   จังหวัดนนทบุรี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินฯ วันที่ประกาศ       28 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ ดวามสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ

ที่ นบ 0018.1/11348       ลงวันที่      16 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   ที่ทำการปกครอง  จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศรับสมัคร วันที่ประกาศ      16 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ที่ นบ 0017.5/ว517 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในสังกัดและผู้ที่สนใจทราบ

ที่ นบ 0017.5/ว517 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560  เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในสังกัดและผู้ที่สนใจทราบ ถึง ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 6 อัตรา)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 6 อัตรา) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

157538
เข้าชมวันนี้ : 165
เข้าชมเดือนนี้ : 2948
เข้าชมปีนี้ : 54283
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 23.20.86.177