คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี (ก.อบต.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี (ก.อบต.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีระเบียบวาระเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้ – การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสถิติการเกิดคดีอาญา – การดำเนินการตามนโยบายต่างๆของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ – การรายงานผลการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน – ปัญหาด้านแรงงานในจังหวัดนนทบุรี – การตรวจติดตามความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนนทบุรี – ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และคุ้มครองผู้บริโภค – การจัดระเบียบร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต และสถานประกอบการที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 – เรื่องอื่นๆ

ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.นบ.ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ เเย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / ผอ.ศอ.ปส.จ.นบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.นบ.ครั้งที่ 4/2562  ซึ่งมีการรายงานผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 , รายงานผลการดำเนินงานของ ศอ.ปส.จ.นบ.ประจำเดือนมีนาคม 2562 , ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้าน/ชุมชน , สรุปผลการประชุมของคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (ประชุมโต๊ะข่าว) , รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ , รายงานผลการปราบปรามยาเสพติด  และเรื่องอื่นๆ

หารือข้อราชการร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะ เกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562  เวลา 11.10 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี  รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนนทบุรี  หารือข้อราชการร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะ  เกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะดำเนินกิจกรรมอบรมการจัดการน้ำเสียชุมชนและขยะชุมชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ระหว่างจังหวัดนนทบุรี กับ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ระหว่างจังหวัดนนทบุรี กับ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอหรือผู้แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี คณะอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ผู้เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีได้รับการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัย และรัฐบาลได้ลงทุนด้านสาธารณูปโภคต่างๆเป็นอย่างดี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างเขื่อ คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)

ที่  นบ 52203/ 3078      ลงวันที่    22    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   24  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 1 ชุด

ที่  พม 0707.12/ 682       ลงวันที่    22     เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ   24  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 4 คัน

ที่  นบ 52203/ 3077       ลงวันที่    22    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   24  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

โครงการก่อสร้างแพ บริเวณวัดบางพัง

ที่  นบ 52203/ 2858      ลงวันที่     11   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   22  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0101

ที่  คค 06079/พ.1/ 877       ลงวันที่     18   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   22  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เเผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัดเเบบบูรณาการ

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/1982 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เเผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัดเเบบบูรณาการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปการขอปรับเเผนการปฏิบัติงานเเละเเผนการใช้จ่าบงบประมาณฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 1 ชุด 2. สรุปการขอปรับเเผนการปฏิบัติงานเเละเเผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่1104/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562

การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐเเละเอกชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อมุ่งสู่ไทยเเลนด์4.0 (NGP Network รุ่นที่1)

ที่ นบ 0017.2/ว1882 วันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐเเละเอกชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อมุ่งสู่ไทยเเลนด์4.0 (NGP Network รุ่นที่1)  สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฯ  ใบสมัคร (.pdf) ใบสมัคร (.doc)   รายละเอียดการสมัคร  ปฏิทินหลักสูตร 

คู่มือการปฎิบัติงานการควบคุมคุณภาพเเละการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)

ที่ นบ 0017.2/ว1918  ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานการควบคุมคุณภาพเเละการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1923 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562  คู่มือการปฎิบัติงานฯ 

การประเมินสการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ นบ 0017.2/ว 1861 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่องการประเมินสการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ  เอกสารประกอบการประชุม 

การเชื่อมโยงและบูรณการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ นบ 0017.2/ว 1835 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ นบ 0017.2/ว1836 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0212.1/ว1831 ลงวันที่ 21 มีนาคา 2562 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2562

ที่  ศธ 0523/ ว 05670       ลงวันที่    10   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   24  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา     

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/ จำหน่ายของเบ็ดเตล็ด

ที่  สธ 0405.14 / 2040   ลงวันที่    21   มีนาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   9  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

รับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท

ที่  รป.ม. 2/2562       ลงวันที่    22    กุมภาพันธ์ 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   8   มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย >>


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

229459
เข้าชมวันนี้ : 104
เข้าชมเดือนนี้ : 2502
เข้าชมปีนี้ : 13412
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 18.234.236.14