คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ปิดโครงการ “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘” และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีปิดโครงการ “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘” และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเบญจมาศ ชั้น ๕ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี สนามบินน้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๙ น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเลิศ-แสงพัฒนา หมู่ที่ 1 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเลิศ-แสงพัฒนา หมู่ที่ 1 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  สะ 0522.01/ว2586 ลงวันที่  20 ก.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 24 ก.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71602/1404 ลงวันที่  21 ก.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.บางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  24 ก.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52403/1144 ลงวันที่  22 ก.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  24 ก.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52002/4052 ลงวันที่  22 ก.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  23 ก.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ด่วนที่สุด เรื่อง การลงข้อมูลกระบวนงานการจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน

ด่วนที่สุด เรื่อง การลงข้อมูลกระบวนงานการจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มติ กรอ. ครั้งที่1/2558

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) ครั้งที่ 1/2558 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ลงมติดังนี้ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 8098 ลว 9 มีนาคม 2558  ดาวน์โหลด หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 8806 ลว 13 มีนาคม 2558  ดาวน์โหลด หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 9056 ลว 16 มีนาคม 2558  ดาวโหลด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ กค 0311.23/304 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และอนุมัติให้ประกาศรายชื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

077010
เข้าชมวันนี้ : 45
เข้าชมเดือนนี้ : 10345
เข้าชมปีนี้ : 57011
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 54.167.76.176