คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิด “วันร่วมใจทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี”

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “วันร่วมใจทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี” โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการและคณะเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนนทบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งดำเนินการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมลงมือดำเนินการ พร้อมทั้งเดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการของแต่ละส่วนราชการด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัย เรื่องความสะอาดจึงถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆที่ต้องดำเนินการ จังหวัดนนทบุรีจึงได้ดำเนินการในหลายๆกิจกรรมเพื่อจะขับเคลื่อนให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการ คือ “อาคาร/บริเวณสำนักงานสะอาด-สวยงาม” อันสอดรับกับคำขวัญประจำจังหวัดนนทบุรีในตอนท้ายที่ว่า “งามน่ายลศูนย์ราชการ” แต่เนื่องจากภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยหลายส่วนราชการที่ขอใช้พื้นที่ ซึ่งในบางครั้งทำให้เกิดช่องว่างในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงได้ริเริ่มให้มีกิจกรรม “วันร่วมใจทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี” โดยให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรีกำหนดพื้นที่รับผิดชอบในการดำเนินการของแต่ละส่วนราชการในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้เริ่มดำเนินการทำความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบไปพร้อมๆกัน และภายหลังจากได้ดำเนินการในวันนี้แล้ว แต่ละส่วนราชการจะต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวในตอนท้ายว่า การดำเนินกิจกรรมต่างๆเหล่านี้

เข้าตรวจเยี่ยมโครงการพิเศษต้นเเบบในการบริการประชาชนของเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี : นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจเยี่ยมโครงการพิเศษต้นเเบบในการบริการประชาชนของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ และมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวรายงาน นอกจากนั้น มีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ท้องถิ่นอำเภอ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมให้การต้อนรับและได้ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน บริเวณชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เวลา 10.40 น. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของเทศบาลนครนนทบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ และการประเมินราคาทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการใช้ที่ราชพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการใช้ที่ราชพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการขอใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 71802/536       ลงวันที่     19 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.บางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        20 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/2927       ลงวันที่       18 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       20 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ –      ลงวันที่      3 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ทำการ ปกครองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       17 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/512       ลงวันที่       11 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬา จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        11 เม..ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/510       ลงวันที่       11 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       11 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานตัวชี้วัดฯ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2 /ว575 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานตัวชี้วัดฯ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA จังหวัดนนทบุรี >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<  

การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ส่วนราชการ หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2164 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<< อำเภอ หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2165 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<< องค์การปกครองส่วนท่องถิ่น หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2166 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว2113 ลงวันที่ 18 เม.ย.61 เรื่องขอให้เข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่  นบ0017.3/ว2113 ลงวันที่ 18 เม.ย.61 เรื่องขอให้เข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2084 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ) สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<   หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2085 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เรียน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี) >สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<    

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2083 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561 เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<<

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  นบ 0010/299        ลงวันที่     16 ก.พ. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.สหกรณ์ขังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วันที่ประกาศ     20 ก.พ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

จ้างที่ปรึกษา

ที่  นบ 0033(1)/44        ลงวันที่      5 ม.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   จ้างที่ปรึกษา วันที่ประกาศ     10 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

182368
เข้าชมวันนี้ : 66
เข้าชมเดือนนี้ : 1822
เข้าชมปีนี้ : 12660
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.198.78.121