คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กองทุนดีเด่นประเภท ข ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์)

9 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องฟีนีกซ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กองทุนดีเด่นประเภท ข ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) จากทั้งหมด 55 กองทุนประเภท ข ทั่วประเทศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมภิบาล และเกิดประโยชน์กับประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง

เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ “การบริหารงานให้โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล” เนื่องในโอกาส “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย”

9 ธ.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ “การบริหารงานให้โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล” เนื่องในโอกาส “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย” โดยมีนายทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายกฤษณะ วจีไกรลาศ รองเลขาธิการหอการค้าไทย และนางราตรี รัตนไชย ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ร่วมเสวนา ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยมีการจัดทำอนุสัญญาให้ประเทศต่างๆ กว่า 180 ประเทศ ลงนามทำข้อผูกพันกิจกรรมที่แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการคอร์รัปชั่น ว่าเป็นพิษภัยอย่างไรและเป็นบ่อเกิดของหลายปัญหาในทุกระดับชั้น ซึ่งการปราบปรามคอร์รัปชั่นถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่รัฐบาลดำเนินการมาโดยตลอด อีกทั้งเป็นแผนในการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานสู่อนาคต ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลุกและปลูกจิตสำนึก การปรับทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในสังคม

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๔๔) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๔๔) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

พิธีเกี่ยวข้าว ตามโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

9 ธ.ค. 2559 เวลา 08.30 น. ณ แปลงนาข้าว บ้านไผ่ดำธรรมเกษตร ม.9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าว ตามโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยการน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้สามารถลดต้นทุนทางการเกษตร ลดการใช้สารเคมี ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความปลอดภัยกับผู้บริโภค สำหรับข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในวันนี้ ทางเกษตรกรในพื้นที่มีเจตนาขอมีส่วนร่วมในการทำความดี โดยจะนำข้าวไปมอบให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปมอบให้กับพสกนิกรผู้มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพต่อไป

เปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล”

9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” โดยนายสุธี ทองแย้ม ประธานในพิธีฯได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และนำผู้ร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน รวมทั้งแสดงสัญลักษณ์มือประสานต่อต้านการทุจริต สืบเนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยมีการจัดทำอนุสัญญาให้ประเทศต่างๆ กว่า 180 ประเทศ ลงนามทำข้อผูกพันกิจกรรมที่แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการคอร์รัปชั่น ว่า เป็นพิษภัยอย่างไรและเป็นบ่อเกิดของหลายปัญหาในทุกระดับชั้น ซึ่งการปราบปรามคอร์รัปชั่นถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่รัฐบาลดำเนินการมาโดยตลอด อีกทั้งเป็นแผนในการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานสู่อนาคต จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลุกและปลูกจิตสำนึก การปรับทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในสังคม และให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันและร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต จึงได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52004/7405       ลงวันที่      9 ธ.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         9 ธ.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสื

ที่ นบ0417.2/7202       ลงวันที่      8 ธ.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อำเภอบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         9 ธ.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 71602/2541       ลงวันที่      6 ธ.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต.บางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         9 ธ.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสื

ที่ นบ 71602/2533       ลงวันที่      6 ธ.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต.บางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         9 ธ.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ขายทอดตลาด

ที่ สห 0032.001/ว 4896            ลงวันที่      30 พ.ย. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    จังหวัดสิงห์บุรี ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ       9 ธ.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

นบ 0017.2/ว4646 เรื่อง การสำรวจข้อมูลสถานภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว4646 ลงวันที่ เรื่องการสำรวจข้อมูลสถานภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ไฟล์ Excel สิ่งที่ส่งมาด้วย

นบ 0017.2/4616 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่และทางสัญจรเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

นบ 0017.2/4616 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่และทางสัญจรเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

รับรองรายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2559

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว 915 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูร ณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2559   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/255 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ”

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุุด ที่ นบ 0017.2/ว 4582 เรื่องการดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ”   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่้ มท 0211.9/ว 6504 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

นบ 0017.3/ว3923 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ ศย 301.008/946 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ที่ นบ 0017.3/ว1725 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

เรียน ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559

ที่ สม 0002/ว 1114 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย>>

ประกาศเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนา โครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา

ที่ คค 0707.7/10576 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประกาศเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนา โครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

098304
เข้าชมวันนี้ : 23
เข้าชมเดือนนี้ : 2112
เข้าชมปีนี้ : 86909
ออนไลน์ : 3
IP ของคุณคือ: 54.161.241.199